• info@vnz-mpu.com.ua
 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-57
 • (096) 305 05 96
 • (095) 443 67 79
 • (093) 608 62 97

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ

 

Приватного вищого навчального закладу

“Медико–Природничий Університет”

       

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                         - 2017 -

 


Концепція освітньої діяльності

Приватного  вищого  навчального  закладу

“Медико – Природничий Університет”

         Освітня діяльність Приватного вищого навчального закладу

“Медико – Природничий Університет” (далі - Університет) грунтується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, законів України "Про освіту, "Про вищу освіту", Державної національної програми "Освіта" (Україна XXI століття).

         Перехід від тоталітарного режиму до демократичного суспільства, від планової економіки до вільних ринкових відносин, який здійснюється в досить стислі терміни, потребує системних змін і перш за все в свідомості людей. За оцінками міжнародних експертів попри безумовний вплив рівня наукових досліджень на престиж навчального закладу, основною суспільною функцією університетів на сьогодні визнається підготовка кадрів.

          Інтеграція України в міжнародне співтовариство передбачає можливість співставлення рівнів та узгодження принципів підготовки фахівців. Як відомо, індекс людських ресурсів, який визначається за трьома показниками: валовий національний продукт, середня тривалість життя та рівень освіти, є одним з основних показників, за яким оцінюється економічний потенціал країни. А враховуючи те, що і валовий національний продукт, і середня тривалість життя, в тій чи іншій мірі залежать від рівня освіти країни, виникає необхідність удосконалення системи освіти, бо саме тут закладаються соціальні, психологічні, загальнокультурні, а також професійні передумови розвитку суспільства. Особливу важливість це набуває при змінах суспільних відносин, що відбуваються зараз в багатьох країнах світу. Отже демократизація освіти передує демократизації суспільства.

         Прийняття Закону України «Про вищу освіту» і ратифікація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом створюють для вищої освіти України нове правове поле, сприяють зростанню конкуренції на ринку освітніх послуг і посилюють вплив споживачів освітніх послуг на формування змісту освіти і визначення тривалості навчальних програм до- і післядипломної підготовки  фахівців, а також надають ринку праці і студентам право контролю якості вищої освіти.

         Виконання основних функцій, покладених на Університет, щодо підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці фахівців для наукових, освітніх і лікувальних установ держави, сприяння інтеграції України в світовий економічний простір як рівноправного  партнера, у тому числі на ринку надання освітніх послуг, виконання Університетом ролі провідного наукового та експертного центру України неможливе без встановлення чітких орієнтирів його розвитку і визначення пріоритетних напрямів модернізації.


Очолює університет, відповідно до наказу від 15.02.2017 р. за №2 , в.о. ректора, кандидат економічних наук Волков Михайло Анатолійович. Волков М.А. закінчив у 1995 році Миколаївське медичне училище за спеціальністю медико-профілактична справа; в 2001 році – Миколаївську філію Національного університету «Києво-Могилянська Академія», факультет еколого-медичних наук за напрямом підготовки 07.08 Екологія, за фахом Екологія людини (Медична екологія); у 2015 році при Приватному вищому навчальному закладу «Міжнародний університет бізнесу і права» захистив дисертацію за спеціальністю Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та здобув науковий ступень кандидата економічних наук. Волков М.А. прослухав курс дисциплін в ПВНЗ «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» та отримав наступні спеціалізації: у 2015 році – психологія управлінської діяльності; у 2016 році – основи підприємницької діяльності у галузі фармації.

В  Приватному вищому навчальному закладі «Медико – Природничий Університет» здійснюється підготовка фахівців з галузі знань 22 «Охорона здоровя».

Навчання проводиться зі спеціальності 223 «Медсестринство» першого бакалаврського рівня за денною та вечірньою формою підготовки.

Університет надає освітні послуги, пов’язані зі здобуттям вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до першого бакалаврського рівня відповідно до ліцензії наказу МОН № 123-л від 16.06.2017 року, за рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України протокол № 56/1 від 15.06.2017 року та видає дипломи державного зразка.

         При цьому, оскільки основною суспільною функцією університетів на сьогодні визнається підготовка кадрів, необхідною умовою успішної конкуренції на світовому ринку знань є визначення Університетом стратегічних цілей, основних принципів і завдань в освітній діяльності.

         Стратегічними цілями Концепції є:

у галузі освіти – збереження лідерських позицій у підготовці та забезпеченні конкурентоспроможності фахівців;

у науковій діяльності досягнення статусу самодостатнього науководослідного закладу;

у кадровій політиці розвиток компетентісних характеристик, підвищення якісного рівня науково-педагогічного колективу;

у міжнародному співробітництві підвищення міжнародного авторитету Університету, забезпечення міжнародних стандартів якості освітніх послуг;

у галузі інформаційного забезпечення впровадження у всі сфери діяльності Університету новітніх інформаційних технологій і програмного забезпечення;

у формуванні активної громадянської позиції забезпечення гармонійного розвитку особистості на основі поєднання кращих міжнародних, національних і корпоративних традицій;

в іміджевій політиці усебічне відображення всіх інноваційних змін Університету, які забезпечуватимуть його позитивне сприйняття громадськістю;


у сфері матеріально-технічного забезпечення розвиток матеріально-технічної бази відповідно до кращих вітчизняних та міжнародних стандартів.

Університет вважає за необхідне:

- розробити і затвердити власні стандарти освітньої діяльності за рівнями вищої освіти;

- розробити і запровадити системні заходи щодо інституціонального забезпечення своєї діяльності в нових умовах;

- визначити чіткі орієнтири розвитку і прозорі критерії ефективності освітньої діяльності;

- розробити систему критеріїв успішності навчальних програм;

- розробити і запровадити заходи для економічної стимуляції розробників нових навчальних програм;

         Зміст освітніх програм, які пропонує Університет, крім професійної підготовки на адекватному світовому рівні, повинен забезпечувати для осіб, які навчаються, формування ключових компетентностей, що є необхідними для самореалізації, активної громадянської позиції, соціальної злагоди і здатності до працевлаштування у суспільстві.

 

 1. Метою освітньої діяльності Університету є:

- забезпечення умов всебічного розвитку розумових, фізичних і наукових здібностей осіб, які навчаються в Університеті, необхідних для здобуття ними вищої освіти,

- формування духовних і моральних цінностей на рівні, який сприятиме їх інтеграції у громадянське суспільство і становленню активної громадянської позиції в цьому суспільстві;

- формування картини світу, адекватної сучасному рівню наукових знань про нього (відповідно до рівня вищої освіти), базових компетентностей в галузі науки та техніки;

- комунікативну компетентність, культурну освіченість, здатність до інтеграції у національну і світову культуру;

- сприяння багатогранному розвитку особистості, в тому числі - формування вміння навчатися із високим рівнем самостійності, критичне мислення, творчий підхід, ініціативність, здатність вирішувати проблеми, вміння оцінювати ризики, рішучість і конструктивне управління почуттями, підприємливість.

- формування у студентів національної свідомості, моральних принципів та норм поведінки особистості;

- забезпечення сфер соціальної та виробничої діяльності кваліфікованими працівниками;

- виведення рівня підготовки фахівців на рівень розвинутих країн світу.

        

 1. Принципи освітньої діяльності Університету:

- відповідність вищої освіти потребам особи, суспільства, держави;


- впровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій, науково-методичних досягнень;

- інтеграції освіти і науки шляхом активного використання наукових

досліджень і методів інноваційного характеру у навчально виховному процесі;

- створення належної матеріально-технічної бази та всебічне застосування комп 'ютерної техніки;

- впровадження методики безперервності освіти; надання можливості постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки і перепідготовки;

- нерозривність процесів навчання, науково-дослідницької  роботи;

-забезпечення конкурентоспроможності завдяки високій гарантованій якості;

- забезпечення єдиного підходу до розроблення освітніх програм всіх рівнів із обов'язковим урахуванням професійних стандартів, визначенням критеріїв оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій, термінів та порядку підтвердження отриманих  фахівцем кваліфікацій;

- сумісність освітніх програм з міжнародними класифікаціями та стандартами вищої  освіти;

- впровадження демократичних методів у всі сфери діяльності;

- задоволення освітніх потреб студентів, відповідно до їх інтересів, здібностей та потреб суспільства і держави;

- рівність умов для кожного суб’єкта навчання щодо повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей; доступність всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються Університетом;

- незалежність освітньої діяльності Університету від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;

- відповідність завданням і специфіці Університету.

 

 1. Основні напрямки освітньої діяльності Університету:

- виконання Національної доктрини розвитку освіти;

- забезпечення фахівця не тільки певною сумою знань і навичок, а й умінням навчатися самостійно протягом усього життя, отримувати і використовувати інформацію у повсякденній діяльності;

- виховання здатності до самонавчання, конструктивної діяльності, насамперед у переліку дисциплін, які визначають науковий і технічний прогрес цивілізації;

- створення умов для задоволення потреб людини у самовдосконаленні, у постійному підвищенні рівня знань і культури;

- задоволення потреб працюючих фахівців у постійному підвищенні своєї кваліфікації;

- вироблення у фахівців можливості швидкої адаптації до змінюваних умов економічного і соціального розвитку;


- створення умов для розвитку творчих здібностей людини в атмосфері творчого пошуку;

- створення умов для навчання осіб з обмеженою діяльністю.

 

 1. Завдання та шляхи реалізаці Концепції освітньої діяльності Університету:

– забезпечення, із урахуванням розвитку науки і вимог ринку праці,

відповідності освітніх програм Університету потребам держави і суспільства;

– формування в Університеті культури якості як основи конкурентоспроможності Університету та його випускників;

– інтенсифікація освітнього процесу завдяки широкому впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій і зменшенню частки відтворення навчального матеріалу; активне впровадження дистанційного навчання, основним методом якого є діалог викладача й студента через посередництво навчальних матеріалів у друкованому чи електронному вигляді;

– запровадження системи мотивації науково-педагогічних працівників до вдосконалення навчальних програм і забезпечення якості освіти;

- забезпечення валідності процедур оцінювання;

– диверсифікація джерел фінансування освітньої діяльності Університету як необхідна умова оновлення матеріально-технічної бази для навчання і наукових досліджень;

– формування максимально ефективної системи відбору талановитої молоді на навчання до Університету;

– забезпечення довіри ринку праці до присвоєних Університетом кваліфікацій; розробка стратегії просування на ринку праці своїх освітніх послуг;

- сприяння працевлаштуванню випускників; налагодження партнерських зв’язків Університету з роботодавцями, їх участь у формуванні змісту освіти та забезпеченні професійно - практичної підготовки молоді;

- сприяння розвитку студентського самоврядування;

- виховання у студентів почуття національної гідності, патріотизму, високої загальної культури, почуття громадянського обов'язку перед своїм народом і державою; стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя

– зростання ролі Університету на міжнародному ринку послуг, збільшення частки іноземних студентів, участь студентів у міжнародних програмах академічної мобільності.

         4.1. Основні шляхи і способи забезпечення якості освіти:

- формування освітніх програм виключно на компетентнісній основі, перехід до загальноєвропейського розуміння змісту освіти,

впровадження принципів модуляризації при конструюванні освітніх програм;

- здійснення моніторингу тенденцій розвитку світового, у тому числі

європейського, освітньо-наукового простору; 

- орієнтація освітніх програм на потреби наукових, освітніх та лікувальних установ держави шляхом залучення їх до навчання практичній роботі в сферах професійної діяльності майбутніх  фахівців;


 - створення і реалізація інтенсивних особистісно-орієнтованих технологій навчання (індивідуалізація навчання), індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої молоді;

- впровадження дистанційних технологій в освітній процес;

- сприяння набуттю студентами комунікативної компетентності іноземною мовою на необхідному рівні; формування повноцінних англомовних освітніх програм;

- досягнення якісно нового рівня міжфакультетської і міжкафедральної кооперації в підготовці фахівців шляхом інституційного закріплення відповідальності за формування, виконання і забезпечення якості освітніх програм за керівниками освітніх програм;

- розширення участі університету в міжнародних програмах академічної мобільності як на рівні студентів, так і на рівні науково-педагогічних працівників;

- формування спільних освітніх програм із університетами-партнерами для отримання грантів на здійснення освітньої діяльності;

- інтеграція з навчальними закладами різних рівнів, науковими,  лікувальними та іншими установами, зокрема, шляхом подальшого створення навчально-наукових комплексів;

- розроблення і затвердження стандартів освітньої діяльності університету з підготовки фахівців на до- і післядипломному рівні;

- залучення представників роботодавців, провідних учених і  спеціалистів-практиків до формування змісту освітніх програм, до визначення процедур оцінювання, до участі у освітньому процесі і державній атестації;

- забезпечення належних умов для практичної підготовки  фахівців

- проведення маркетингу освітніх послуг та підготовки пропозицій щодо запровадження нових освітніх програм, систематичне проведення аналізу стану працевлаштування та кар’єрного зростання випускників;

 - удосконалення системи заходів, спрямованих на підвищення об’єктивності оцінювання діяльності студентів;

- контроль процедур зворотніх зв’язків між учасниками освітнього процесу як необхідної системоутворюючої компоненти процесу забезпечення якості вищої освіти;

- створення організаційно-технічних умов та засобів оцінки випускниками минулих років актуальності та якості навчальних дисциплін та компетенцій викладачів;

- впровадження електронного документообігу в освітню діяльність, створення електронних кабінетів керування навчальним процесом для викладачів та студентів;

 - розробка диференційованих нормативів та критеріїв до кваліфікації викладачів; запровадження системи оцінювання ефективності роботи науковопедагогічних працівників при реалізації освітніх програм;

- створення системи заходів для мотивації науково-педагогічних працівників до профорієнтаційної роботи, перегляд та вдосконалення нормативів навчального навантаження з метою вивільнення часу для самостійної роботи


студентів і розвитку професійних та особистісних якостей науково-педагогічних працівників;

- затвердження і реалізація програм підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників в університеті та за його межами;

- розробка і здійснення заходів, необхідних для акредитації освітніх програм Університету в європейській асоціації забезпечення якості вищої освіти; участь Університету в міжнародних рейтингах вищих навчальних закладів.

         4.2. Основні шляхи розвитку науки та науково-практичної діяльності Університету:

- розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

- інтеграція наукових досліджень університету в європейський науководослідницький простір, сприяння участі у міжнародних наукових консорціумах, у програмі досліджень та інновацій Європейського Союзу «Горизонт 2020», співпраці із науково-технологічними парками, кластерами;

- використання ресурсів міжнародних ґрантів для розвитку наукової

діяльності в Університеті.

- розвиток наукового кадрового потенціалу Університету; поглиблення співпраці та кооперації навчальних закладів і наукових установ, широким залученням до навчально-виховного процесу та дослідницької роботи в навчальних закладах учених Національної академії наук України та галузевих академій;

- проведення щорічних конкурсів на кращі результати наукових досліджень та наукових видань (підручники, монографії, навчальні електронні посібники тощо);

- сприяння діяльності та створенню малих підприємств наукового інноваційного спрямування, наукових центрів, лабораторій, бюро зокрема:

- Медичний стоматологічний Центр;

- Центр фармацевтичної опіки та інновацій в охороні здоров’я;

- Центр програм наукового розвитку та наукової євроінтеграції;

- Центральна науково-дослідна лабораторія;

- Міжкафедральна лабораторія електронної мікроскопії;

- Інноваційне медичне конструкторське бюро.

- розвиток видавничої діяльності сучасного типу, підтримка у видавництві та поширенні університетських підручників, монографій, довідників, словників, навчальних і методичних посібників, популяризаційних книг з актуальних напрямів;

- використання автоматизованої бібліотечної системи та модернізація матеріально-технічної бази для подальшого повноцінного забезпечення бібліотечно-інформаційним обслуговуванням користувачів відповідно до сучасних вимог і створення сприятливих умов для наукової діяльності,створення електронної бази друкованих робіт співробітників

університету.


 

 

         4.3. Кадрова політика та формування інноваційної культури.

- моніторинг ринку праці з метою формування висококваліфікованого науково-педагогічного персоналу;

- актуалізація посадових інструкцій у повній відповідності з повноваженнями та відповідальністю співробітників;

 - розширення зв’язків з громадськістю через засоби масової інформації, а також чергові представлення та рекламу діяльності закладу;

 - проведення роботи щодо збільшення частки науково-педагогічних працівників з науковими ступенями і вченими званнями: докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів; забезпечення дотримання аспірантами встановлених термінів підготовки кандидатських дисертацій. Поліпшення умов для участі докторантів і аспірантів у проведенні наукових досліджень Університетів;

- підвищення ролі індивідуальних планів роботи викладачів як елемента системи управління якістю Університету;

- впровадження й удосконалення системи менеджменту якості, стратегічне планування, і на цій основі – підвищення ефективності управління та якості всіх видів діяльності  Університету;

 - вдосконалення та розвиток інформаційної системи управління персоналом „Кадри”; вдосконалення системи нормотворчості та створення регулятивних документів, електронного діловодства з більш чітким визначенням завдань, функцій та обов'язків посадових осіб.

         4.4. Основними шляхами використання зарубіжного  досвіду в галузі освіти є:

- проведення спільних наукових досліджень, співробітництво з міжнародними фондами;

- проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів; сприяння участі педагогічних та науково-педагогічних  працівників у відповідних заходах за кордоном;

- освітні і наукові обміни, стажування та навчання за кордоном учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

- аналіз, відбір, видання та розповсюдження кращих зразків зарубіжної наукової і навчальної літератури.

         4.5. Основні шляхи впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в галузі освіти:

- забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;

- запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами;

- розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності залежно від конкретних потреб, а також випуску електронних підручників;


- створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню і є важливою передумовою реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти;

- створення та підтримка сучасного інформаційного ресурсу в мережі «Інтернет» щодо наукових досліджень, технологій, методик, що реалізуються в Університеті, задля підвищення його рейтингу та визнання вчених у науковому просторі.

- розробленням автоматизованих навчальних курсів; створенням медіацентру навчальних курсів для самостійного навчання тощо;

- формуванням єдиного інформаційного освітнього середовища –створенням спеціалізованих навчальних WЕВ-серверів; розвитком WЕВсайтів кафедр;

-удосконаленням дистанційних освітніх технологій на основі віртуального навчання в режимі он-лайн, відеоконференцій, Інтернет-семінарів тощо;

- упровадженням автоматизованих інформаційно-пошукових бібліотечних систем.

         4.6. Шляхи формування активної громадянської позиції:

- адаптація студентської молоді до навчання та духовно-культурного середовища університету;

 - підвищення ефективності роботи кураторів з виховання високих моральних якостей студентів, формування у них патріотизму та державницької позиції,

- розроблення цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованої студентської молоді, забезпечення умов для її розвитку, соціалізації та подальшого професійного зростання;

- удосконалення інститутів студентського самоврядування в системі управління університетом та створення організаційних та економічних умов для його функціонування;

- розвиток співпраці з радіо та телебаченням у створенні навчальнопізнавальних програм, передач для студентської молоді з науковотехнічного, еколого-натуралістичного, естетичного, туристичнокраєзнавчого та інших напрямів позанавчальної освіти.

         4.7. Засоби формування іміджевої політики

- використання мережі Інтернет як ефективного інформаційнокомунікаційного каналу, розвиток і супровід сайту університету у глобальному інформаційному середовищі;

- організація РR-діяльності, спрямованої на різні цільові аудиторії завдяки використанню традиційних та інноваційних комунікаційних каналів;

- планування і здійснення рекламної діяльності університету – вивчення сегментів ринку, на яких планується рекламувати освітні послуги і наукову продукцію; визначення цілей та вироблення основних ідей рекламних кампаній; визначення типів носіїв реклами та їх оптимальне поєднання (газети, журнали, рекламні ролики тощо).

         4.8. Розвиток матеріально-технічної бази

 - розвиток об’єктів соціальної інфраструктури та спортивно-оздоровчих комплексів Університету та його структурних підрозділів – факультетів;

- упровадження сучасного бібліотечного обладнання для розвитку проекту електронної бібліотеки;


- дотримання відповідності ліцензійних та акредитаційних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

- упровадження додаткових і модернізація діючих лінгафонних аудиторій для вивчення іноземних мов з урахуванням інноваційних методів навчання;

- оновлення інформаційної та телекомунікаційної інфраструктури Університету;

- реконструкція та модернізація центрів практичної підготовки з урахуванням сучасних інноваційних професійно-орієнтованих технологій.

 

 1. Нормативно-правове, організаційне та фінансове забезпечення реалізації Концепції

         Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації Концепції здійснюватиметься шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку відповідних наказів, планів і заходів, спрямованих на реалізацію положень Концепції, проведення моніторингу стану їх виконання.

         Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюватиметься за рахунок коштів власника із залученням коштів суб’єктів господарювання і громадських організацій, інвестиційних програм, програм міжнародної технічної та фінансової допомоги та інших не заборонених законодавством джерел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 

 

 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-57