• info@vnz-mpu.com.ua
 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-57
 • (096) 305 05 96
 • (095) 443 67 79
 • (093) 608 62 97

 

Правила прийому 2017

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО

Приватного Вищого Навчального Закладу

«Медико - Природничий Університет»

У 2017 РОЦІ

 

 

 

 

 

 

Миколаїв, 2017

 


 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до вищого навчального закладу

ПВНЗ «Медико - Природничий Університет»

у 2017 році

Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (протокол засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України протокол № 56/1 від 15 червня 2017 р.), та затверджені Вченою Радою ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» від 20 червня 2017 року, протокол № 5 «Правила прийому до ПВНЗ «МПУ» у 2017 році».

Правила прийому (далі - Правила прийому) розроблені Приймальною комісією ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» відповідно до «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 23 листопада 2016 року № 1515/29645, які затверджені Вченою Радою ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» від 20 червня 2017 року, протокол № 5 і внесені до Єдиної бази.


І. Загальні положення

Організація прийому до ПВНЗ «Медико - Природничий Університет»

1.1. У цих Умовах терміни вживаються в таких значеннях:

відбіркова комісія - структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її окремі функції в ПВНЗ «Медико - Природничий Університет»;

вступне випробування - оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету;

вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до ПВНЗ «Медико - Природничий Університет»;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) -автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;


 конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція вищого навчального закладу для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність, форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня);

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до цих Умов та Правил прийому до ПВНЗ «Медико - Природничий Університет»; конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників відповідно до цих Умов (на конкурсній основі); ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» зараховує вступників за усіма пріоритетами;

конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до вищого навчального закладу ПВНЗ «Медико - Природничий Університет»;

право на першочергове зарахування до вищих медичних навчальних закладів - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу за державним або регіональним замовленням за спеціальностями галузей знань 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що реалізується відповідно до цих Умов;

пріоритетність - визначена вступником під час подачі заяв черговість заяв (від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір відкритих та закритих конкурсних пропозицій для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням; вищий навчальний заклад в Правилах прийому може передбачати встановлення пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;


рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до Правил прийому;

співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

технічна помилка - помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» не має державного замовлення і не виконує адресного державного, регіонального замовлення та немає квот;

ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» проводить прийом на навчання тільки за не бюджетною конкурсною пропозицією (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб);

ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» зараховує вступників за усіма пріоритетами.

1.2. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є ліцензія Міністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, та затверджені вченою радою Правила прийому. (таблиця 1)

№з/п Спеціальність Ступінь Форми навчання Курс
1 223 Медсестринство Бакалавр Денна, вечірня 1
2 223 Медсестринство Бакалавр Денна, вечірня 2
3 223 Медсестринство Бакалавр Вечірня 3

1.3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і


спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

1.4.Перелік спеціальностей медичного спрямуваня, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. (таблиця 2)

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

1.5. Прийом вступників на навчання проводиться тільки на небюджетні конкурсні пропозиції, які самостійно формує ПВНЗ «Медико - Природничий Університет».

Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою.

1.6. Для здобуття ступеня вищої освіти за спеціальностями приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий курс. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий курс.

1.7. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.


1.8. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно -технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

1.9. На підставі Правил прийому вищий навчальний заклад Медико -Природничий Університет до 20 червня 2017 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази.

1.10. Особи, які навчаються у Медико - Природничому Університеті, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного або місцевого бюджетів.

1.11 . Організацію прийому вступників до Медико - Природничого Університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом в.о. ректора МПУ, який є її головою. Приймальна комісія Медико -Природничого Університету діє згідно з Положенням про приймальну комісію Медико - Природничого Університету затвердженим Вченою радою ПВНЗ МПУ у відповідності до «Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. «Положення про приймальну комісію ПВНЗ МПУ» оприлюднюється на веб-сайт Медико -Природничого Університету - vnz-mpu.com.ua.

1.12. в.о. Ректора Медико - Природничого Університету забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов, Правил прийому до Медико - Природничого Університету, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу в.о. Ректора Медико -Природничого Університету та/або виконання процедур вступної кампанії.


Усі питання, пов’язані з прийомом до Медико - Природничого Університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Медико -Природничого Університету, як правило, в день прийняття або не пізніше ніж на наступний день після прийняття відповідного рішення.

1.13. Порядок роботи приймальної комісії Медико - Природничого Університету (дні тижня та години):

Робочі дні:

Понеділок - субота з 9.00 год. до 18.00 год.

Перерва на обід - 13.00 год. - 14.00 год.

Вихідні дні : неділя.

1.14. У Медико - Природничому Університеті відсутні місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

 

II. Вимоги до Правил прийому

2.1. Правила прийому до Медико - Природничого Університету в 2017 році розроблені відповідно до законодавства України, затверджені Вченою радою Медико - Природничого Університету до, розміщуються на веб-сайті ПВНЗ МПУ і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

2.2. Правила прийому до Медико - Природничого Університету оприлюднюються державною мовою.

2.3. Медико - Природничий Університет оголошує прийом у 2017 році на підготовку фахівців з повною загальною середньою освітою та осіб які мають освітньо - кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста - кваліфікаційним рівнем бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність: 223 Медсестринство, формами навчання денна та вечірня відповідно до ліцензії в межах ліцензійних обсягів. Всі конкурсні пропозиції Медико - Природничого Університету тільки не бюджетні.

2.4.Конкурсний відбір для здобуття вищої освіти бакалавр здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та співбесіди в передбачених Умовами та Правилами прийому випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2016 та 2017 років;

для вступу на другий та третій курси на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо - кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст та співбесіди в передбачених Умовами та Правилами прийому випадках;


для вступу на другий та третій курси на навчання для здобуття ступеня бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» на спеціальність 223 «Медсестринство» осіб, які здобули освітньо - кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за результатами вступних випробувань (іспитів з української мови та літератури; біології та хімії або історії України) з урахуванням середнього бала документа про освіту, помножених на коефіцієнт.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до диплома молодшого спеціаліста його середній бал вважається таким, що дорівнює мінімальному рівню, передбаченому для такого типу документів.

2.6. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;


громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року.

Особи, зазначені в абзацах другому - четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому - восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці дев’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

 

ІІІ. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування

3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у приватному вищому навчальному закладі «Медико - Природничий університет» здійснюється:

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

3.2. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і


 комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

3.3. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається вищим навчальним закладом у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

 

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та

зарахування на навчання

4.1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня;

медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 11 липня;

прийом заяв та документів до ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» починається 12 липня (на денну форму навчання), 27 липня (на навчання без відриву від виробництва) та закінчується о 18 год. 00 хв. 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів на денну форму навчання; о 18 год. 00 хв. 26 липня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання на денну форму навчання; о 18 год. 00 хв. 25 серпня для осіб, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання на навчання без відриву від виробництва;

Строки вступної кампанії для вступників
на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 27 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб,

які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

20 липня 2017 року  0 18 год. 22 серпня 2017 року о 18 год.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, 

які вступають тільки на основі сертифікатів

зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня 2017 року  о 18 год. 25 серпня 2017 року о 18 год.
Строки проведення співбесід з 21 липня по 23 липня 2017 року з 23 серпня по 24 серпня 2017 року
Строки проведення вступних випробовувань з 21 липня по 26 липня 2017 року з 23 серпня по 27 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтинвого списку вступників не пізніше 12 години 01 серпня 2017 року не пізніше 12 години 30 серпня 2017 року
Термін зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2017 року не пізніше 30 вересня 2017 року

 

Співбесіди та вступні іспити проводяться в строки, згідно таблиці "Строки вступної кампанії для вступників на основі повної загальної середньої освіти"

формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1 та квотами-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 01 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 12.00 години 05 серпня;

зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 30 вересня.

4.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання:

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб визначаються пунктом

4.1. цих Правил прийому, при цьому:

прийом документів починається не раніше 12 липня; тривалість прийому документів становить не більше 30 днів;


 зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

4.3. Результати фахових вступних випробувань оприлюднюються на стенді приймальної комісії та на офіційному веб-сайті ПВНЗ «Медико -Природничий Університет» на наступний день після їх проведення не пізніше 12 год.

4.4. Вступники, які мають диплом молодшого спеціаліста, можуть вступати до ПВНЗ "Медико-Природничий Університет" на другий  курс для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання; на другий та третій курси для здобуття ступеня бакалавра на навчання без відриву від виробництва (вечірньою).

Строки вступної кампанії для вступників на основі диплому

молодшого спеціаліста

Дата прийняття заяв Форма навчання Вступний іспит Рейтинговий список Зарахування вступників

з 12 липня по 24

липня 2017 року

денна

з 25 липня по 31

липня 2017 року

не пізніше 12 години

01 серпня 2017 року

не пізніше 30

вересня 2017 року

з 16 жовтня по 25

жовтня 2017 року

вечірня 26 жовтня

не пізніше 12 години

27 жовтня

28 жовтня

з 18 грудня по 27

грудня 2017 року

віечірня 28 грудня

не пізніше 12 години

29 грудня

30 грудня

з 19 лютого по 28

лютого 2018 року

вечірня 01 березня

не пізніше 12 години 

02 березня

03 березня

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

до вищих навчальних закладів

5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ цих Умов, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.3 розділу II цих Правил прийому та Умов, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Подання заяв до ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» на небюджетні конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.


ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» створює консультаційний центри при приймальній комісії ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

5.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ПВНЗ «Медико - Природничий Університет». Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.4. У заяві до ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» вступники вказують не бюджетну конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації) та форми навчання.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання (денна або заочна), вступники подають окремі заяви.

5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

військового квитка або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних;

документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2016 -2017 року (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених


відповідно до вимог абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 3 розділу ІІІ цих Умов.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ цих Правил прийому та Умов, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами та Умовами, або відповідно до них, терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

5.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією ПВН «Медико - Природничий Університет», або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу


а громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов на здобуття вищої освіти за кошти юридичних та фізичних осіб до ПВНЗ «Медико - Природничий Університет».

Приймальна комісія ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.10. Приймальна комісія ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті ПВНЗ «Медико -Природничий Університет» на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

5.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до ПВНЗ «Медико - Природничий Університет», наявною ліцензією спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.12. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.


Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до моменту закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у ПВНЗ «Медико - Природничий Університет», без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

5.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

 

VI. Організація та проведення конкурсного відбору

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти поступають до ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 Медсестринство, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) (результати вступних іспитів) видані у 2016 або 2017 році з трьох предметів:

українська мова і література (перший предмет);

біологія ( другий предмет)

хімія або історія України (третій предмет).

6.2. Конкурсний бал розраховується:

для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за формулою

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*,

де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета; А -середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала


 документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5 -бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому для ПВНЗ «Медико - Природничий Університет»:

РК дорівнює 1,01;

ГК дорівнює 1,00;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;

ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

В інших випадках конкурсний бал розраховується - як сума балів за вступні випробування, (співбесіду) відповідно до Правил прийому з урахуванням права на першочергове зарахування до вищих медичних закладів.


У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

При різній кількості складових в конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

6.3. ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» самостійно визначив мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі на спеціалізації сестра медична, сестра медична з косметичних процедур, сестра медична зі стоматології, сестра медична з масажу:

українська мова і література (перший предмет) - 100 балів;

біологія ( другий предмет) - 100 балів;

хімія або історія України (третій предмет) - 100 балів.

ПВНЗ "Медико-Природничий Університет" самостійно визначив мінімальне значення кількості балів з вступних випробовувань, з якими вступник допускається до участі у  конкурсі на спеціалізації сестра медична з дієтичного харчування:

українська мова і література (перший предмет) - 100 балів;

біологія ( другий предмет) - 100 балів;

математика або географія (третій предмет) - 100 балів.

6.4. Результати вступних іспитів та співбесід для вступників на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.5. Програми співбесід затверджуються головою приймальних комісій ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» не пізніше ніж за один місяць до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми співбесід розробляються і затверджуються головою приймальних комісій ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» не пізніше ніж за один місяць до початку прийому документів. Не допускається введення до співбесід завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на веб-сайтах ПВНЗ «Медико - Природничий Університет». У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

6.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних


випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом ПВНЗ «Медико - Природничий Університет», розглядає апеляційна комісія ПВНЗ «Медико - Природничий Університет», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом в.о. ректора ПВНЗ «Медико -Природничий Університет».

6.8. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

6.9. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії ПВНЗ «Медико - Природничий Університет», після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.
6.10. Інформацію про призерів (осіб, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України приймальні комісії ПВНЗ «Медико -Природничий Університет» отримують з Єдиної бази.

 

VII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

7.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах за конкурсом.

7.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до 9;


 за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо -кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому - п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

7.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

7.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті ПВНЗ «Медико - Природничий Університет».

7.5. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо -кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу IX цих Умов.

7.6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій ПВНЗ «Медико - Природничий Університет».

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті ПВНЗ «Медико - Природничий Університет», а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

VІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання


8.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі IV цих Правил прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування:

подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,

військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків,

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або інші документи, передбачені цими Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ПВНЗ «Медико - Природничий Університет».

Подані оригінали документів зберігаються у ПВНЗ «Медико -Природничий Університет» протягом усього періоду навчання.

Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

8.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі IV цих Правил прийому та Умов або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання, крім випадків, визначених у розділах Х та ХІ цих Умов та Правил прийому.

8.3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому ПВНЗ «Медико - Природничий Університет». Особи, які подали заяви велектронній формі, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією ПВНЗ «Медико - Природничий Університет».

 

IX. Коригування списку рекомендованих до зарахування

9.1. Приймальна комісія ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (Освітньо -кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання тв. Інших документів, передбачених цими правилами прийому, до приймальної (вибіркової) комісії ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.


9.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 8.1 розділу VIII цих Правил прийому.

9.3. Договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

9.4. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому ПВНЗ «Медико - Природничий Університет».

9.5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями, спеціалізаціями та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо -кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями, спеціалізаціями, та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

X. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі

повної загальної середньої освіти

10.1. ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» вищий навчальний заклад - не виконує державного замовлення та не приймає заяв на не бюджетні форми навчання, не здійснює перевода вступників, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення в інші навчальні заклади.

 

XI. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

11.1. Накази про зарахування на навчання до ПВНЗ «Медико -Природничий Університет» видаються в.о. ректора ПВНЗ «Медико -


Природничий Університет» на підставі рішення приймальної комісії ПВНЗ «Медико - Природничий Університет».

Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі IV цих Правил прийому або відповідно до нього.

11.2. Рішення приймальної комісії ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 11.5 розділу ХІ цих Правил прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» за власним бажанням, відраховані з ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

11.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з ПВНЗ «Медико -Природничий Університет», про що видається відповідний наказ.

11.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 11.2, 11.3 цього розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну не бюджетну пропозицію в ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» - в межах ліцензійного обсягу.

У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних небюджетних пропозицій цього ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну небюджетну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

11. 5. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил прийому.


11.6. Роботи вступників, виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

ХІІ. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до Медико - Природничого Університету

12.1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно -територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

12.2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до Медико - Природничого Університету на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється в межах договорів між іноземцями та закордонними українцями, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

12.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється:

двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра;


 ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Формою вступного випробування є співбесіда з визначених предметів.

12.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

12.5. Вимоги вищого навчального закладу щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань, та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті ПВНЗ «Медико -Природничий Університет».

12.6. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, зараховуються на навчання за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому ПВНЗ «Медико - Природничий Університет».

 

XIII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до

вищих навчальних закладів

13.1. На засіданні приймальної комісії ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації) за наявності попереднього узгодження з Головою приймальній комісії ПВНЗ «Медико - Природничий Університет», скеруванням відповідного засобу


масової інформації, наявність посвідчення про роботу в даному засобі масової інформації..

13.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій ПВНЗ «Медико - Природничий Університет». Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій ПВНЗ «Медико -Природничий Університет» своїх спостерігачів. Приймальна комісія ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії ПВНЗ «Медико - Природничий Університет».

13.3. Вищий навчальний заклад ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

13.4. Голова приймальної комісії ПВНЗ «Медико - Природничий Університет» оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті ПВНЗ «Медико - Природничий Університет».

13.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування до ПВНЗ «Медико - Природничий Університет».

13.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями, спеціалізаціями, перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Медико - Природничого Університету здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.


 

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 

 

 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-57