• info@vnz-mpu.com.ua
 • (0512) 58-71-56
 • (0512) 58-71-58
 • (096) 305 05 96
 • (095) 443 67 79
 • (093) 608 62 97

888.jpg

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

до вищого навчального закладу

ПВНЗ «Медико – Природничий Університет»

у 2019 році

Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (далі МОН України):

1) 223 «Медсестринство» - Наказ МОН України № 123-л від 16.06.2017 р.), та затверджені Вченою Радою ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» від 27 грудня 2017 року, протокол № 10 «Правила прийому до ПВНЗ «МПУ» у 2018 році».

2) 053 «Психологія» Наказ МОН України №119-л від 08.02.2018р. та затверджені Вченою Радою ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» від 28.02.2018 р, протокол №2 «Правила прийому до ПВНЗ «МПУ» у 2018 році».

Правила прийому ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» відповідно до «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України в 2019 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за №1456/32908 і внесені до Єдиної бази.

І. Загальні положення

1. Ці Умови є обов’язковими для ПВНЗ «Медико Природничий Університет».

2. Підставою для оголошення прийому до ПВНЗ «Медико Природничий Університет» для здобуття вищої освіти є ліцензія Міністерства освіти і науки України:

1)223 «Медсестринство» – Наказ МОН України № 123-л від 16.06.2017 р., та затверджені Вченою Радою ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» від 28 березня 2019 року, протокол № 7 «Правила прийому (Нова редакція) до ПВНЗ «МПУ» у 2019 році»;

2) 053 «Психологія» Наказ МОН України № 119-л від 08.02.2018р. та затверджені Вченою Радою ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» від 28 березня 2019 року, протокол № 7 «Правила прийому (Нова редакція) до ПВНЗ «МПУ» у 2019 році», (далі - Правила прийому).

3. Прийом до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

4. Організацію прийому вступників до ПВНЗ «Медико Природничий Університет» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ПВНЗ «Медико Природничий Університет», затвердженим Вченою Радою відповідно до Положення про приймальну комісію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію ПВНЗ «Медико Природничий Університет» оприлюднюється на офіційному веб-сайті - http://vnz-mpu.com.ua.

Керівник ПВНЗ «Медико Природничий Університет» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Умов, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником ПВНЗ «Медико Природничий Університет» та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ПВНЗ «Медико Природничий Університет», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

5. У цих Умовах терміни вживаються в таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів).

вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступника допускається до участі в конкурсному відборі або до інших конкурсних випробувань;

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет»;

єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти. Під час прийому на навчання до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» в 2019 році програмні засоби Єдиної бази забезпечують можливість подачі (реєстрації) та розгляду заяв вступників про допуск до участі в конкурсному відборі до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет», формування рейтингових списків вступників, списків вступників, рекомендованих до зарахування до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» та наказів про зарахування на навчання до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» у порядку та строки, передбачені цими Умовами;

конкурсна пропозиція (конкурс) - пропозиція ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (освітню програму тощо в межах спеціальності), форму здобуття освіти, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). В ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» наявні лише небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Умов та Правил прийому;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до ПВНЗ «Медико Природничий Університет»;

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням);

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому;

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

технічна помилка - помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення»;

ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» не має державного замовлення і не виконує адресного державного, регіонального замовлення та немає квот;

ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» проводить прийом на навчання тільки за небюджетною конкурсною пропозицією (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб);

ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» зараховує вступників за усіма пріоритетами.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет»

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є ліцензія Міністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальностей, наказів МОН України в межах ліцензованого обсягу за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, освітня програма “Медсестринство”, освітня програма “Психологія” і затверджені Вченою радою Правила прийому згідно таблиці 1

Таблиця 1

з/п

Спеціальність

Освітня програма

Ступінь

Форми навчання

Курс

Статус

освітньої

програми

1

223 Медсестринство

Медсестринство

Бакалавр

Денна, вечірня

1

Не акредитована

2

223 Медсестринство

Медсестринство

Бакалавр

Денна, вечірня

2

Не акредитована

3

223 Медсестринство

Медсестринство

Бакалавр

Денна,вечірня

3

Не акредитована

4

053 Психологія

Психологія

Бакалавр

Денна, заочна

1

Не акредитована

5

053 Психологія

Психологія

Бакалавр

Денна, заочна

2

Не акредитована

6

053 Психологія

Психологія

Бакалавр

Денна, заочна

3

Не акредитована

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

Перелік спеціальностей, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем бакалавра наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

п/п

Шифр та найменування

галузі знань

Код та

найменування спеціальності

Ліцензій

ний обсяг

Термін дії ліцензії

Ступінь бакалавра

1

22 Охорона здоровя

223 Медсестринство

60

Безстрокова

   

Всього

60

 

2

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

30

Безстрокова

   

Всього

30

 

2. Для здобуття ступенів вищої освіти “бакалавр” приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – для здобуття ступеня бакалавра.

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» також приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

3. Вступники на основі повної загальної середньої освіти приймаються на навчання лише на перший курс.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, або які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти, можуть прийматись на другий (старші) курс(и) (з нормативним терміном навчання на вакантні місця ліцензованого обсягу) на підставі вступних іспитів, які ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» визначає самостійно.

Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись старші курси.

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальною програмою за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.

4. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси проводиться за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ПВНЗ «Медико – Природничий Університет».

Усі питання, пов’язані з прийомом до «Медико – Природничий Університету», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті «Медико – Природничого Університету», як правило, в день прийняття або не пізніше ніж на наступний день після прийняття відповідного рішення.

5. Порядок роботи приймальної комісії ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» (дні тижня та години):

Робочі дні:

Понеділок – субота з 9.00 год. до 17.00 год.

Перерва на обід – 13.00 год. – 14.00 год.

Вихідні дні : неділя.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.

6. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом № 560.

7. Особливості прийому до закладів вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселились з неї після 01 січня 2019 року, визначаються наказом №697.

8. ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» для реалізації права на вищу освіту особами з особливими освітніми потребами створює їм необхідні умови для здобуття якісної вищої освіти. При цьому утворення інклюзивної групи в ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами створюється безпосередньо після зарахування таких осіб та на підставі письмового звернення здобувача освіти або одного з батьків (інших законних представників).

Гранична чисельність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в одній групі визначається на місцях, виходячи з індивідуальних особливостей діяльності таких здобувачів освіти, спеціальності, пристосованості аудиторій тощо.

З метою організації інклюзивного навчання в ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» в межах існуючої штатної чисельності, при необхідності, може створюватись спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ або група психологічно-педагогічного супроводу.

ІІІ. Джерела фінансування та обсяги прийому для здобуття вищої освіти

 1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

2. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» здійснюється лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

3. Особи, які вступають до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, або які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти, можуть зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця.

4. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

5. ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» не має державного замовлення і не виконує адресного державного, регіонального замовлення та немає квот.

ІV. Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та закінчується 30 серпня;

медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 9 липня;

прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цих Умов, розпочинається 10 липня, крім вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти їз специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, та закінчується о 18.00 годині 16 липня — для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів; о 18.00 годині 22 липня — для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, складених з 01 по 10 (12) липня;

вступні іспити проводяться з 17 до 22 липня включно

співбесіди проводяться з 17 до 19 липня включно.

надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється не раніше 12.00 години 01 серпня.

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання:

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому, при цьому прийом документів починається не раніше 10 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2019 року.

Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не пізніше

30 листопада 2019 року.

Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування після отримання рекомендації до зарахування та до дати видання наказу.

Строки вступної кампанії для вступників

на основі повної загальної середньої освіти для спеціальності Медсестринство

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

2 вересня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

16 липня 2019 року о 18 год.

27 вересня 2019 року о 18 год.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

22 липня 2018 року о 18 год.

30 вересня 2019 року о 18 год.

Строки проведення співбесід

з 17 липня по 19 липня 2019 року

З 25 вересня по 27 вересня 2018 року

Строки проведення вступних іспитів

з 17 липня по 22 липня 2018 року

З 24 вересня по 26 вересня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не раніше 12 год

01 серпня 2019 року

Не пізніше 12 годин

3 жовтня 2019 року

Термін зарахування вступників

не пізніше 30 серпня

2019 року

Не пізніше

4 жовтня 2019 року

Строки вступної кампанії для вступників

на основі повної загальної середньої освіти для спеціальності Психологія

Дата прийняття заяв

Форма навчання

Вступний іспит

Строки проведення співбесід

Рейтинговий список

Зарахування вступників

з 10 липня по 22 липня

2019 року

денна

З 17 липня по

22 липня

2019 року

з 17 липня по

19 липня

2019 року

не раніше

12 години

01 серпня 2019 року

не пізніше

30 вересня 2019 року

16 вересня по 24 вересня

2019 року

заочна

З 18 вересня по 24 вересня

2019 року

З 20 по 22 вересня

2019 року

не пізніше

12 години

01 жовтня

2019 року

не пізніше

3 жовтня

2019 року

з 14 жовтня по 23 жовтня

2019 року

заочна

З 18 жовтня по 22 жовтня

2019 року

З 21 жовтня по 22 жовтня

2018 року

не пізніше

12 години

24 жовтня

2019 року

не пізніше

25 жовтня

2019 року

з 18 листопада по 27 листопада

2019 року

заочна

З 19 листопада по 27 листопада

2019 року

З 20 листопада по 22 листопада

2019 року

не пізніше

12 години

28 листопада

2019 року

не пізніше

29 листопада

2019 року

3. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою здобуття освіти прийом заяв та документів розпочинається 10 липня і закінчується о 18.00 годині 22 липня. Вступні випробування проводяться з 23 липня до 30 липня.

Вступники, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, або які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, можуть вступати до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» на другий та старший(і) курс(и) (з нормативним терміном навчання), в залежності від спеціальності, для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання, навчання без відриву від виробництва (вечірньою) та заочною формами навчання.

4. Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлені в пунктах 1-3 цього розділу, визначаються Правилами прийому, при цьому зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не пізніше

30 листопада 2019 року при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Строки вступної кампанії для вступників

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, або які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти для спеціальностей Медсестринство та Психологія (вступ на старші курси за скороченим терміном)

Дата прийняття заяв

Форма навчання

Вступний іспит

Рейтинговий список

Зарахування вступників

з 18 лютого по 27 лютого

2019 року

Вечірня - Медсестринство

Заочна - Психологія

28 лютого

2019 року

не пізніше 12 год. 01.03.2019

не пізніше

02 березня

2019 року

з 10 липня по 22 липня

2019 року

Денна — Медсестринство

Вечірня - Медсестринство

Заочна - Психологія

з 23 липня по

30 липня

2019 року

не раніше

12 години

01 серпня 2019 року

не пізніше

11 серпня 2019 року

16 вересня по 24 вересня

2019 року

Вечірня - Медсестринство

Заочна - Психологія

25 вересня

2019 року

не пізніше

12 години

01 жовтня

2019 року

не пізніше

12 години

01 жовтня

2019 року

з 14 жовтня по 23 жовтня

2019 року

Вечірня - Медсестринство

Заочна - Психологія

24 жовтня

2019 року

не пізніше

12 години

24 жовтня

2019 року

не пізніше

25 жовтня

2019 року

з 18 листопада по 27 листопада

2019 року

Вечірня - Медсестринство

Заочна - Психологія

28 листопада

2019 року

не пізніше

12 години

28 листопада

2019 року

не пізніше

29 листопада

2019 року

з 9 грудня по 15 грудня

2019 року

Вечірня - Медсестринство

Заочна - Психологія

16 грудня

2019 року

не пізніше

12 години

17 грудня

2019 року

не пізніше

18 грудня

2019 року

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет»

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною, та заочною формами навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ПВНЗ «Медико – Природничий Університет»;

для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих

Умов;

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;

для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених цими Умовами;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ПВНЗ «Медико – Природничий Університет», які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Умов.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Вступник має право подати до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» по одній заяві на кожну конкурсну пропозицію.

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2019

році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року № 1096, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2018 року за №1456/32908.

ПВНЗ «Медико — Природничий Університет» створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії ПВНЗ «Медико — Природничий Університет». Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів;

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

копію ідентифікаційного коду;

Додатково, вступник подає до ПВНЗ «Медико — Природничий Університет» медичну довідку форми 086/о затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110

7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ПВНЗ «Медико — Природничий Університет», до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

8. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2, квотою-3, квотою-4 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

Паперова заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається не поданою, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Електронна заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Технічним адміністратором Єдиної бази на підставі рішення Розпорядника Єдиної бази не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази. Скасована заява вважається не поданою, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріорітетністю.

11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

12. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти (наукової установи) щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

13. При поданні заяв та документів для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (бакалавра, спеціаліста, магістра), ПВНЗ «Медико — Природничий Університет» прийматися як документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 193 «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка», так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них».

VІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Умовами випадках. У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;

в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Умов та Правил прийому.

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох конкурсних предметів.

Для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних предметів визначається закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська мова і література, другий конкурсний предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором закладу вищої освіти, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання. Для ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» другим обов’язковим предметом є біологія, історія України та математика залежності від конкурсної пропозиції); а третій конкурсний предмет з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), а саме: хімія, фізика, математика, георгафія, біологія та іноземна мова залежності від конкурсної пропозиції).

Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Для небюджетних конкурсних пропозицій може використовуватись перелік конкурсних предметів, які передбачені для відкритих та фіксованих (закритих) конкурсних пропозицій.

4. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому.

5. Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4. Для ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» коефіцієнти К1, К2, К3, К4 визначені для всіх

конкурсних пропозицій, з точністю до 0,01: К1, К2, КЗ встановлені на рівні не менше 0,2 кожний, а К4 не перевищує 0,1 в такому співвідношенні:

К1 — 0,4 (за перший предмет)

К2 — 0,3 (за другий предмет)

К3 — 0,2 (за третій предмет)

К4 — 0,1 ( за середній бал документа про освіту)

Сума коефіцієнтів К1, К2, КЗ, К4, для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12 бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у місті Києві, 1,04 - у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській, Черкаській областях, 1,02 - в інших випадках;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка) та 1,00 в інших випадках;

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого статті 44 Закону України «Про вищу освіту», та 1,00 в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

6. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

За різної кількості складових у конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання з трьох конкурсних предметів для кожної конкурсної пропозиції.

ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 Медсестринство, 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 Психологія на 2019 рік визначено мінімальну кількість балів для кожної конкурсної пропозиції, а саме 100 балів по кожному предмету ЗНО на всі конкурсні пропозиції вказаних спеціальностей.

Назви конкурсних пропозицій та конкурсні предмети для них, в залежності від спеціальностей, затверджені Вченою Радою у додатку №1, який розміщено на офіційному веб-сайті http://vnz-mpu.com.ua/.

8. Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 Медсестринство, 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 Психологія ( скороченим терміном)на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, або які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, за денною, вечірньою та заочною формами навчання на 2019 рік визначено таку форму випробовування:

1. конкурсний показник (середній бал документа про освіту)

- Мін кількість балів дорівнює 3

2. вступний іспит з біології. (в усній формі, оцінюється по 12 бальній системі та переводиться відповідно у 200 бальну систему)

- Мін кількість балів дорівнює 5 ( 130 балів)

Роботи, виконані абітурієнтами виконуються на аркушах, завіряються печаткою приймальної комісії, шифруються, та після складання вступного випробування зберігаються в особових справах протягом року, та можуть бути знищені як такі, що втратили практичне значення та не мають наукової і історичної цінності, про що складається відповідний акт.

9. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головою приймальної комісій ПВНЗ “Медико — Природничий Університет” не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами вступного іспиту, який має включати структуру підсумкового бала.

Програми співбесід, вступних іспитів обов’язково оприлюднюється на офіційному веб-сайті http://vnz-mpu.com.ua/ ПВНЗ «Медико – Природничий Університет». У програмах повинні міститися критерії оцінювання, структура оцінки і порядок оцінювання підготовленості вступників.

10. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у ПВНЗ «Медико – Природничий Університет», розглядає апеляційна комісія ПВНЗ «Медико – Природничий Університет», склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора (додаток № 2).

12. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.

13. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію у ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» на підставі заяви вступника.

VІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі

на здобуття вищої освіти

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є:

зарахування за співбесідою.

участь у конкурсному відборі за іспитами.

2. Можуть проходити вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано право на прийом без екзаменів за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування то вони зараховуються до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

3. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій які беруть участь у конкурсному відборі до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 року з англійської мови та 2017 - 2019 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської мови та 2017 - 2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

Для вступників з числа осіб з порушенням зору, які використовують(вали) в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої (спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюють для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року №1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської мови проводяться у ПВНЗ «Медико – Природничий Університет».

4. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, які в 2019 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 років з англійської мови та 2017 - 2019 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

5. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до уповноважених закладів вищої освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (зокрема, усіх закладів вищої освіти у сфері управління МОН, МОЗ, Мінкультури, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей), та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані в якості внутрішньо переміщених осіб) або переселилися з неї після 01 січня 2019 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах "Крим-Україна" або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

6. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти на території Луганської і Донецької областей та переміщених закладів вищої освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037, та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення операції об’єднаних сил (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2019 року.

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2019 році) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2018 року включно;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом - від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень - від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1, квоти-2 або квоти-3 (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті закладу вищої освіти. Заклади вищої освіти замість оприлюднення на офіційних веб-сайтах поточних рейтингових списків вступників можуть надавати посилання на своїх офіційних веб-сайтах на відповідну сторінку закладу у відповідній інформаційній системі, яка здійснює інформування громадськості на підставі даних Єдиної бази.

5. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, або які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти, або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІX цих Умов з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій закладів вищої освіти

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

ІХ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Умов або відповідно до нього, зобов'язані виконати вимоги для зарахування:

подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, та додатка до нього, або нотаріально завірені копії документів, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії закладу вищої освіти. Подані оригінали документів (або нотаріально завірені копії документів) зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім'я, по батькові, додатково особисто пред'являє приймальній комісії закладу вищої освіти свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

2. Особи, які отримали рекомендацію і в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Умов або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування, втрачають право на зарахування.

Особи, які отримали рекомендацію в установлені строки, визначені у розділі V цих Умов або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування, підлягають зарахуванню.

Х. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування.

2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу ІX цих Умов та Правил прийому.

Договір про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, цей наказ скасовується в частині зарахування цієї особи. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

XI. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Умов або відповідно до нього.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених Правилами прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) про зарахування до закладу вищої освіти за власним бажанням, відраховані з закладу вищої освіти за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій ПВНЗ «Медико – Природничого Університету» за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

ХІІ. Особливості прийому на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства

1. Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України "Про вищу освіту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про закордонних українців", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова", постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 "Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства", наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за 2004/24536.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати вищу освіту в ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно) для здобуття ступенів бакалавра.

Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази, визначені в пункті 4 розділу XІІІ цих Умов, для прийому таких іноземців не застосовуються.

ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в Єдиній базі.

5. Вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті.

6. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

ХІІІ. Вимоги до Правил прийому

1. Правила прийому в 2019 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються Вченою радою ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» протягом календарного року, розміщуються на офіційному веб-сайті і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

Правила прийому до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» містять:

перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних освітніх програм, спеціальностей та напрямів підготовки), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти;

перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені в ПВНЗ «Медико – Природничий Університет»;

порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства;

наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;

вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

3. Правила прийому визначають порядок та умови зберігання робіт вступників. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.

3. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів розробляється ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» та надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах закладу (за умови збігу вступних випробувань та наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви). Вступники під час зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму здобуття освіти на іншу в межах закладу вищої освіти (за умови збігу конкурсних предметів та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

4. Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 червня 2019 року.

Створення та внесення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття ступеня вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у період з 01 червня 2019 року до 15 серпня 2019 року не здійснюється.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть створюватися в міру необхідності:

для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, створюються в міру необхідності;

для вступу іноземних громадян та осіб без громадянства;

для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання;

для вступу через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна».

5. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

ХІ. Забезпечення відкритості та прозорості

при проведенні прийому до закладів вищої освіти

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов'язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

 3. ПВНЗ «МПУ» створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем оприлюднюються на веб-сайті закладу вищої освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

 5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

 6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до ПВНЗ «МПУ» здійснюється інформаційними системами на підставі даних Єдиної бази через розділ «Вступ» веб-сайту Єдиної бази за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором Єдиної бази).

Конкурсні пропозиції на спеціальність Психологія на 2019р. (Додаток1)
номер п\п назва конкурсної пропозиції вступ на основі форма навчання курс початок навчання кінець навчання початок прийому заяв кінець прийому заяв рейтинговий список дата іспиту дата зарахування
1 Психологія (1д) повна загальна середня освіта, ЗНО денна 1 02.09.2019 01.07.2023 10.07.2019 22.07.2019 о 18:00 год. Не раніше 12 год. 01.08.2019 з 17.07 по 22.07.2019 Не пізніше 30.08. 2019
2 Психологія (медична психологія) (1д) повна загальна середня освіта, ЗНО денна 1 02.09.2019 01.07.2023 10.07.2019 22.07.2019 о 18:00 год. Не раніше 12 год. 01.08.2019 з 17.07 по 22.07.2019 Не пізніше 30.08. 2019
3 Психологія (практична психологія) (1д) повна загальна середня освіта, ЗНО денна 1 02.09.2019 01.07.2023 10.07.2019 22.07.2019 о 18:00 год. Не раніше 12 год. 01.08.2019 з 17.07 по 22.07.2019 Не пізніше 30.08. 2019
4 Психологія (1з, вересень) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 04.10.2019 01.07.2023 16.09.2019 24.09.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 01.10.2019 з 18.09 по 24. 09.2019 не пізніше 03.10. 2019
5 Психологія (медична психологія) (1з, вересень) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 04.10.2019 01.07.2023 16.09.2019 24.09.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 01.10.2019 з 18.09 по 24. 09.2019 не пізніше 03.10. 2019
6 Психологія (практична психологія) (1з, вересень) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 04.10.2019 01.07.2023 16.09.2019 24.09.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 01.10.2019 з 18.09 по 24. 09.2019 не пізніше 03.10. 2019
7 Психологія (1з, жовтень) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 25.10.2019 01.07.2023 14.10.2019 23.10.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 24.10.2019 з 18.10 по 22.10.2019 не пізніше 25.10. 2019
8 Психологія (медична психологія) (1з, жовтень) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 25.10.2019 01.07.2023 14.10.2019 23.10.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 24.10.2019 з 18.10 по 22.10.2019 не пізніше 25.10. 2019
9 Психологія (практична психологія) (1з, жовтень) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 25.10.2019 01.07.2023 14.10.2019 23.10.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 24.10.2019 з 18.10 по 22.10.2019 не пізніше 25.10. 2019
10 Психологія (1з, листопад) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 29.11.2019 01.07.2023 18.11.2019 27.11.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 28.11.2019 з 19.11 по 27.11.2019 не пізніше 29.11. 2019
11 Психологія (медична психологія) (1з, листопад) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 29.11.2019 01.07.2023 18.11.2019 27.11.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 28.11.2019 з 19.11 по 27.11.2019 не пізніше 29.11. 2019
12 Психологія (практична психологія) (1з, листопад) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 29.11.2019 01.07.2023 18.11.2019 27.11.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 28.11.2019 з 19.11 по 27.11.2019 не пізніше 29.11. 2019
13 Психологія (2д) молодший спеціаліст і вище денна 2 02.09.2019 01.07.2022 10.07.2019 22.07.2019 о 18:00 год. не раніше 12 год. 01.08.2019 з 23.07 по 30.07.2019 не пізніше 11.08. 2019
14 Психологія (2з, вересень) молодший спеціаліст і вище заочна 2 01.10.2019 01.07.2022 16.09.2019 24.09.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 01.10.2019 25.09.2019 не пізніше 01.10.2019
15 Психологія (2з,жовтень) молодший спеціаліст і вище заочна 2 25.10.2019 01.07.2022 14.10.2019 23.10.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 24.10.2019 24.10.2019 не пізніше 25.10.2019
16 Психологія (2з,листопад) молодший спеціаліст і вище заочна 2 29.11.2019 01.07.2022 18.11.2019 27.11.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 28.10.2019 29.11.2019 не пізніше 29.11.2019
17 Психологія (2з, грудень) молодший спеціаліст і вище вечірня 2 19.12.2019 01.07.2021 09.12.2019 15.12.2019 не пізніше 12 год. 17.12.2019 16.12.2019 не пізніше 18.12.2019
18 Психологія (2з, лютий) молодший спеціаліст і вище вечірня 2 02.03.2020 01.07.2022 17.02.2020 27.02.2020 не пізніше 12 год. 28.02.2020 28.02.2020 не пізніше 02.03.2020
19 Психологія (3д) молодший спеціаліст і вище денна 3 02.09.2019 01.07.2021 10.07.2019 22.07.2019 о 18:00 год. не раніше 12 год. 01.08.2019 з 23.07 по 30.07.2019 не пізніше 11.08. 2019
20 Психологія (3з, вересень) молодший спеціаліст і вище вечірня 3 01.10.2019 01.07.2021 16.09.2019 24.09.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 01.10.2019 25.10.2019 не пізніше 01.10.2019
21 Психологія (3з, жовтень) молодший спеціаліст і вище заочна 3 25.10.2019 01.07.2021 14.10.2019 23.10.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 24.10.2019 24.10.2019 не пізніше 25.10.2019
22 Психологія (3з,листопад) молодший спеціаліст і вище заочна 3 29.11.2019 01.07.2021 18.11.2019 27.11.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 28.10.2019 29.11.2019 не пізніше 29.11.2019
23 Психологія (3з, грудень) молодший спеціаліст і вище вечірня 3 19.12.2019 01.07.2021 09.12.2019 15.12.2019 не пізніше 12 год. 17.12.2019 16.12.2019 не пізніше 18.12.2019
24 Психологія (3з, лютий) молодший спеціаліст і вище вечірня 3 02.03.2020 01.07.2021 17.02.2020 27.02.2020 не пізніше 12 год. 28.02.2020 28.02.2020 не пізніше 02.03.2020
Конкурсні пропозиції на спеціальність МЕДСЕСТРИНСТВО на 2019р. (Додаток1)
номер п\п назва конкурсної пропозиції вступ на основі форма навчання курс початок навчання кінець навчання початок прийому заяв кінець прийому заяв рейтинговий список дата іспиту дата зарахування
1 Медсестринство (1д) повна загальна середня освіта, ЗНО денна 1 02.09.2019 01.07.2023 10.07.2019 22.07.2019 о 18:00 год. Не раніше 12 год. 01.08.2019 з 17.07 по 22.07.2019 Не пізніше 30.08. 2019
2 Медсестринство (сестра медична) (1д) повна загальна середня освіта, ЗНО денна 1 02.09.2019 01.07.2023 10.07.2019 22.07.2019 о 18:00 год. Не раніше 12 год. 01.08.2019 з 17.07 по 22.07.2019 Не пізніше 30.08. 2019
3 Медсестринство (сестра медична з косметичних процедур (косметолог) (1д) повна загальна середня освіта, ЗНО денна 1 02.09.2019 01.07.2023 10.07.2019 22.07.2019 о 18:00 год. Не раніше 12 год. 01.08.2019 з 17.07 по 22.07.2019 Не пізніше 30.08. 2019
4 Ссестра медична (1д) повна загальна середня освіта, ЗНО денна 1 02.09.2019 01.07.2023 10.07.2019 22.07.2019 о 18:00 год. Не раніше 12 год. 01.08.2019 з 17.07 по 22.07.2019 Не пізніше 30.08. 2019
5 Медсестринство (1в) повна загальна середня освіта, ЗНО вечірня 1 05.10.2018 01.07.2023 02.09.2019 27.09.2019 о 18:00 год. не пізніше 12 год. 03.10.2019 з 24.09 по 26.09.2019 не пізніше 04.10.2019
6 Медсестринство (сестра медична) (1в) повна загальна середня освіта, ЗНО вечірня 1 05.10.2018 01.07.2023 02.09.2019 27.09.2019 о 18:00 год. не пізніше 12 год. 03.10.2019 з 24.09 по 26.09.2019 не пізніше 04.10.2019
7 Медсестринство (сестра медична з космітичних процедур (косметолог)) (1в) повна загальна середня освіта, ЗНО вечірня 1 05.10.2018 01.07.2023 02.09.2019 27.09.2019 о 18:00 год. не пізніше 12 год. 03.10.2019 з 24.09 по 26.09.2019 не пізніше 04.10.2019
8 Ссестра медична (1в) повна загальна середня освіта, ЗНО вечірня 1 05.10.2018 01.07.2023 02.09.2019 27.09.2019 о 18:00 год. не пізніше 12 год. 03.10.2019 з 24.09 по 26.09.2019 не пізніше 04.10.2019
9 Медсестринство (2д) молодший спеціаліст і вище денна 2 02.09.2019 01.07.2022 10.07.2019 22.07.2019 о 18:00 год. не раніше 12 год. 01.08.2019 з 23.07 по 30.07.2019 не пізніше 11.08. 2019
10 Медсестринство (2в, вересень) молодший спеціаліст і вище вечірня 2 01.10.2019 01.07.2022 16.09.2019 24.09.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 01.10.2019 25.09.2019 не пізніше 01.10.2019
11 Медсестринство (2в, жовтень) молодший спеціаліст і вище вечірня 2 25.10.2019 01.07.2022 14.10.2019 23.10.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 24.10.2019 24.10.2019 не пізніше 25.10.2019
12 Медсестринство (2в, листопад) молодший спеціаліст і вище вечірня 2 29.11.2019 01.07.2022 18.11.2019 27.11.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 28.10.2019 29.11.2019 не пізніше 29.11.2019
13 Медсестринство (2в, грудень) молодший спеціаліст і вище вечірня 2 19.12.2019 01.07.2021 09.12.2019 15.12.2019 не пізніше 12 год. 17.12.2019 16.12.2019 не пізніше 18.12.2019
14 Медсестринство (2в, лютий) молодший спеціаліст і вище вечірня 2 02.03.2020 01.07.2022 17.02.2020 27.02.2020 не пізніше 12 год. 28.02.2020 28.02.2020 не пізніше 02.03.2020
15 Медсестринство (3д) молодший спеціаліст і вище денна 3 02.09.2019 01.07.2021 10.07.2019 22.07.2019 о 18:00 год. не раніше 12 год. 01.08.2019 з 23.07 по 30.07.2019 не пізніше 11.08. 2019
16 Медсестринство (3в, вересень) молодший спеціаліст і вище вечірня 3 01.10.2019 01.07.2021 16.09.2019 24.09.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 01.10.2019 25.10.2019 не пізніше 01.10.2019
17 Медсестринство (3в, жовтень) молодший спеціаліст і вище вечірня 3 25.10.2019 01.07.2021 14.10.2019 23.10.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 24.10.2019 24.10.2019 не пізніше 25.10.2019
18 Медсестринство (3в, листопад) молодший спеціаліст і вище вечірня 3 29.11.2019 01.07.2021 18.11.2019 27.11.2019 о 18 год. не пізніше 12 год. 28.10.2019 29.11.2019 не пізніше 29.11.2019
19 Медсестринство (3в, грудень) молодший спеціаліст і вище вечірня 3 19.12.2019 01.07.2021 09.12.2019 15.12.2019 не пізніше 12 год. 17.12.2019 16.12.2019 не пізніше 18.12.2019
20 Медсестринство (3в, лютий) молодший спеціаліст і вище вечірня 3 02.03.2020 01.07.2021 17.02.2020 27.02.2020 не пізніше 12 год. 28.02.2020 28.02.2020 не пізніше 02.03.2020

 

Додаток №2 Положення про апеляційну комісію

 

 

1. Загальні положення

Дане Положення розроблено відповідно до Наказу Міністерства освіти науки України «Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України» від 15.10.2015 р. №1085.

1.1. Апеляційна комісія ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» (далі – Апеляційна комісія) створюється для вирішення спірних питань, які виникли під час проведення вступних випробувань, і розгляду апеляцій абітурієнтів. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

1.2. Апеляційна комісія університету працює в умовах гласності відповідно до чинного законодавства України, Положення про Приймальну комісію та Правил прийому до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет».

1.3. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання вступних випробувань.

1.4. Положення про апеляційну комісію університету передбачає кількісний склад, необхідний для прийняття відповідних рішень. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою і секретарем комісії.

1.5. Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться через засоби наочної агітації до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

 

2. Склад апеляційної комісії

2.1. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляційних заяв абітурієнтів створюється апеляційна комісія ПВНЗ «Медико – Природничий Університет».

2.2. Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректора університету.

2.3. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до затверджених Правил прийому до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» у поточному році.

Склад апеляційної комісії формується із числа провідних науково-педагогічних кадрів університету, кращих вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметних комісій університету за рекомендацією управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

До складу апеляційної комісії університету входять:

Голова;

заступник Голови;

секретар комісії;

члени комісії.

2.4. Головою апеляційної комісії призначається заступник голови приймальної комісії. Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

2.5. Секретарем апеляційної комісії призначається відповідальний секретар приймальної комісії університету.

2.6. Відповідальний секретар:

подає на затвердження ректор університету розклад засідань апеляційної комісії;

приймає апеляційні заяви від абітурієнтів, які не згодні з отриманою на вступному випробуванні оцінкою;

здійснює безпосередню організацію роботи апеляційної комісії;

подає в приймальну комісію на затвердження результати роботи апеляційної комісії.

2.7. Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

 

 

 

3. Порядок подання заяв на апеляцію

3.1 Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я ректора ПВН «Медико – Природничий університет» про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному тестуванні (далі – апеляцію).

3.2 Подана апеляція анулює результати тестування, на яке вона подається. За результатами розгляду апеляції робота оцінюється заново.

3.3 Апеляції на результати вступних тестувань повинні подаватись до приймальної комісії особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного тестування.

3.4 Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються і не розглядаються.

3.5 Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному тестуванні, повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу та подати екзаменаційний лист тестування.

3.6 Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.7 Апеляції з питань вилучення з випробування не розглядаються.

3.8 Апеляції на результати університетських олімпіад для вступників не приймаються.

4. Порядок розгляду апеляцій

4.1 Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія приватного вищого навчального закладу ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» у складі голови комісії та двох викладачів з відповідної дисципліни з числа затверджених відповідним наказом.

4.2 Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта.

4.3 На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

 

 

 

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 

 

 • (0512) 58-71-56(приймальна комісія)
 • (0512) 58-71-58(приймальня ректора)