• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

 

ПРОГРАМА

СПІВБЕСДИ ЩОДО ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

Програма співбесіди з української мови розроблена з урахуванням чинних програм з української мови для 5˗9 класів. До програми включені найважливіші теми з таких розділів сучасної української мови: фонетики, орфоепії, орфографії, графіки, лексикології, лексикографії, фразеології, морфеміки, словотвору, морфології, синтаксису, пунктуації. З названих розділів подаємо питання, які сприяють свідомому і глибокому засвоєнню основного курсу – курсу сучасної української мови. До програми подано список рекомендованої літератури. Отже, подана програма складена з урахуванням тих вимог, які повинні бути поставлені абітурієнту на співбесіді аби виявити наскільки різнобічними і глибокими є його знання з усіх розділів української мови.

Програма складається з трьох розділів. Перший з них містить перелік основних тем та понять з української мови, якими повинен володіти вступник (уміти їх застосовувати на практиці).

У другому розділі вказано вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки вступників з української мови.

 

Відповідність завдання

Програмі зовнішнього незалежного оцінювання

з української мови і літератури

 

Базовий рівень

Частина 1

Українська мова

 

Фонетика. Позначення звуків мовлення на письмі. Наголос. Графіка. Основні випадки чергування у-в, і-й

Орфографія. Правила вживання апострофа, Орфографія. Правопис

не з різними частинами мови. Орфографія. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е],[и], [о] в коренях слів. Орфографія. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних і збігу однакових приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних

Лексикологія. Лексичне значення слова. Лексикологія. Фразеологія. Фразеологізми. Лексикологія. Синоніми. Антоніми. Омоніми.

Будова слова. Словотвір. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення

Орфоепія. Наголос, наголошені й ненаголошені склади.

Морфологія. Зв’язок прийменника з непрямими відмінками іменника.

Морфологія. Іменник. Особливості вживання та написання відмінкових форм. Числівник. Прикметник. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий. Дієслово. Словозміна дієслів І та II дієвідміни.

Синтаксис. Просте ускладнене речення. Відокремлені означення. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки в різних видах речень. Синтаксис. Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Синтаксис. Речення. Складнопідрядне речення, його будова. Основні види підрядних речень.

 

Частина 2

Українська література

 

Усна народна творчість.

Пісні Марусі Чурай. «Засвіт встали козаченьки».

Давня українська література.

Григорій Сковорода. «Бджола та Шершень».

Література кінця XVIII – початку XX ст.

Іван Котляревський. «Наталка Полтавка».

Література кінця XVIII – початку XX ст.

Тарас Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненародженим…»

Література кінця XVIII – початку XX ст.

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».

Література кінця XVIII – початку XX ст.

Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Література кінця XVIII – початку XX ст.

Іван Франко. «Чого являєшся мені усні».

Література кінця XVIII – початку XX ст.

Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля».

Література XX ст.

Леся Українка. «Contra spem spero!»

Література XX ст.

Ольга Кобилянська. «Земля».

Література XX ст.

Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків».

Література XX ст.

Юрій Яновський. «Подвійне коло», «Шаланда в морі». Знати різновиди роману (роман у новелах). Література XX ст.

Павло Тичина. «Арфами, арфами…». Виділяти анафори, рефрени, постійні епітети, персоніфікацію, символи, гіперболу, визначати їхню художню роль.

Література XX ст.

Микола Хвильовий. «Я (Романтика)».

Микола Куліш. «Мина Мазайло».

Олександр Довженко. «Зачарована Десна».

Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном».

Знати основні теоретико-літературні поняття: епос, новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті та роману.

Ліна Костенко. «Маруся Чурай».

Твори українських письменників- емігрантів.

Євген Маланюк. «Стилет чи стилос?»

Сучасний літературний процес.

Творчість Ю. Андруховича. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 90-х років, його риси.

Знати основні теоретико-літературні поняття: сентименталізм, романтизм, реалізм, їхні ознаки; модерністські напрями та течії: імпресіонізм, неоромантизм, експресіонізм.

Знати основні теоретико-літературні поняття: епос, новела, оповідання, повість, роман, різновиди повісті та роману; драма, комедія, трагікомедія, власне драма, містерія, драма-феєрія; різновиди роману (роман у новелах, роман у віршах).

Знати зміст програмових художніх творів, аналізувати літературний твір чи його уривок.

 

Частина 3

Власне висловлення

 

Прочитайте наведений текст.

Життєва дорога неможлива без перепон. Дехто вважає, що проблеми й перешкоди людині варто долати, удаючись до прямих і рішучих дій. Інші ж упевнені, що будь-які проблеми можна розв’язувати спокійно й не поспішаючи, не вступаючи у відкрите протистояння з опонентами, а шукаючи інших шляхів.

 

Викладіть Ваш погляд на проблему:

Як має чинити людина, коли на шляху їй трапляються проблеми й перешкоди?

 

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку. Проілюструйте Ваші міркування посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва (зазначте автора й назву твору, укажіть проблему, порушену митцем, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту художнього твору, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Білоноженко В. М. Словник фразеологізмів української мови / В. М. Білоноженко та ін.. – К. : наукова думка, 1993. – 984 с.

Васьков Ю. В. Словник термінів та понять у галузі «Здоров’я та фізичне виховання» // Здоров’я та фізична культура. №6, 2006. – C. 22–24.

Волощак М. Й. Збірник мовно-стилістичних порад лінгвістів, літературознавців, публіцистів / М. Й. Волощак. – К. : Марія Волощак, 2010. – 204 с.

Головащук С. І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К. : Вища шк., 1995. — 319 с.

Горпинич В. О. Словник географічних назв України (Топоніми та від топонімічні прикметники): Близько 25000 слів. – К. : Довіра, 2001. – 526 с.

Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів (За ред. С. Я. Єрмоленко). — К. : Либідь, 2001. – 224 с.

Загнітко А. П. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова / А. Загнітко [та інш.]. – Донецьк : БАО, 2007. – 416 с.

Караванський С. Й.Практичний словники синонімів української мови / С. Й. Караванський. – 3-тє вид., опр. і доповн. – Львів : ПАІС, 2008. – 766 с.

Караванський С. П. Пошук українського слова, або боротьба за національне «Я». – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 240 с.

Караванський С. Й Російсько-український словник складної лексики / С. Й. Караванський. – К. : Академія, 1998. – 456 с.

Капелюшний А. О. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста. — Львів: ПАІС, 2002. — 576 с.

Кірілкова Н. В. Словник волинських фразеологізмів / Н. В. Кірілкова; Нац. ун-т «Острозька академія», Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Острог; Рівне, 2013. – 192 с.

Додаткова література

Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник / Г. М. Мешко. – 2-ге вид. – К.: Академвидав, 2012. – 200 с.

Михайлюк В. О. Збірник тестових завдань з практичного курсу «Українське ділове мовлення». – Миколаїв. – 2000. – 186 с.

Млодзинський Г. Словник фразеологічних синонімів / М. П. Коломієць, Є. С. Регушевський; за ред. Виннника В. О. – К. : Радянська школа, 1988. – 200 с.

Нелюба А. Лексико-словотвірні інновації (1983–2003): Словник. – Харків, 2004. – 136 с.

Нечволод Л. І., Сучасний словник іншомовних слів / Л. І. Нечволод. – Харків : Торсінг Плюс, 2007.– 768 с.

Огієнко І. І Український стилістичний словник. — Львів: З друк. – наук. тов-ва ім. Шевченка, 1924. – 495 с.

Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: навчальний посібник / Г. С. Онуфрієнко. – К. : «Центр навчальної літератури», 2006. – 312 с.

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15