• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

 

Програму з іноземної мови розроблено на основі чинних програм для загальноосвітніх навчальних закладів: Англійська мова, 7˗11 класи (О. Карпюк, 2011 р.) та Англійська мова, 10˗11 класи (О. Карпюк, 2011 р.).

Завданням оцінювання з іноземної мови є:

перевірити відповідність знань та умінь учнів програмним вимогам; виявити рівень навчальних досягнень учнів;

оцінити ступінь підготовленості випускників загальноосвітніх навчальних закладів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

Зміст

Для вступу вступникам необхідно:

розуміти тексти загального характеру;

розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні наслідки висловлювання;

володіти мовними поняттями і термінами іноземної мови;

розпізнавати мовні явища і закономірності;

розуміти значення і особливості функціонування мовних одиниць;

застосовувати знання з лексики, фразеології, словотвору, морфології, синтаксису;

використовувати різноманітні граматичні конструкції;

оформлювати письмове мовлення відповідно до орфографічних, граматичних і пунктуаційних норм відповідної іноземної мови.

У кожній темі визначено обсяг вимог до знань та предметних умінь учасників зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання спрямована на виявлення рівня сформованості знань та умінь з шкільного предмета «Англійська мова» на основі яких учасник зовнішнього незалежного оцінювання зможе:

розуміти та перекладати тексти загального характеру;

проявляти комунікативно-наслідкові висловлювання;

володіти мовними поняттями та термінологією іноземної мови;

розпізнавати мовні явища;

розуміти особливості функціонування мовних одиниць;

використовувати різні граматичні конструкції;

оформлювати письмове мовлення;

застосовувати знання з лексики, фразеології, словотвору, морфології, синтаксису.

ЗМІСТ

 

Назва розділу, теми

 

Учень повинен знати

Предметні вміння та способи навчальної діяльності

Вступ

Володіти граматичними конструкціями, та граматичними явищами. Знати базову лексику та вірно її застосовувати

Знати різні граматичні структури англійської мови. Влучно застосовувати базову лексику. Характеризувати причинно наслідкові явища

 

Граматичні теми тестування

Іменник

Злічувані й незлічувані іменники. Число іменника. Відмінювання іменників. Загальний відмінок. Присвійний відмінок. Рід іменника

Вірно застосовувати іменник згідно його характеристики, числу, відмінку, роду та його типу

Артикль

Вживання неозначеного артикля. Вживання означеного артикля. Невживання артиклів a/an, the. Місце артикля в реченні

Вірно застосовувати правила вживання артиклів

Прикметник

Ступені порівняння прикметників. Порівняльні конструкції з прикметниками. Прикметники, що закінчуються на -ing та -ed. Прикметники, що вживаються з прийменниками

Знати як саме формуються прикметники відповідно до їх ступеню порівняння. Знати особливості вживання прикметників з прийменниками

Числівник

Кількісні числівники. Порядкові числівники. Дробові числівники

Знати основні правила вживання числівників та їх утворення

Займенник. Особові займенники. Вживання займенника it. Присвійні займенники. Зворотні займенники. Взаємні займенники. Вказівні займенники. Питальні займенники. Сполучні займенники. Відносні займенники. Означальні займенники. Неозначені займенники. Заперечні займенники. Much, Many, Little, Few

Знати класифікацію займенників

Вміти формувати та застосовувати займенники.

Дієслово

Неправильні дієслова. Уживання дієслів з прийменниками. Способи дієслова. Прості часи в активному стані. Тривалі часи в активному стані. Дієслова, що не вживаються в часових формах Continuous. Be going. to. Доконані часи в активному стані. Доконано-тривалі часи в активному стані. Порівняльне вживання видо-часових форм дієслова

Знати як змінюються дієслова згідно часу. Знати неправильні дієслова

Пасивний стан

Трансформація речень з активною формою дієслова- присудка в пасивну

Знати правила перекладу та утворення речень у пасивному та активному стані

Модальні дієслова

Can і Could. May і Might. Must і Have to. Shall. Should, Ought to. Will. Would. Need. Dare. Be to. Порівняльне вживання модальних дієслів

Знати особливості модальних дієслів

Наказовий спосіб

Стверджувальна форма наказового способу для 2-ї особи однини і множини. Заперечна форма наказового способу. Вживання займенника you у заперечній формі. Вживання дієслова to do у стверджувальній формі. Перекладати наказового способу у 3-й особі (частка «нехай»)

Вміти вірно формувати та перекладати речення у наказовому способі

Умовний спосіб

Нульовий тип умовного речення (Zero Conditinal)

Перший тип умовного речення (First Conditional)

Другий тип умовного речення (Second Conditional)

Третій тип умовного речення (Third Conditinal)

Вміти вірно формувати та перекладати речення в умовному способі

Неособові форми дієслова

Інфінітив. Уживання інфінітива без частки to. Дієприкметник. Герундій. Уживання герундія або інфінітива

Знати основні правила застосування неособової форми дієслова

Прислівник

Творення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Порівняльні конструкції з прислівниками. Місце прислівників у реченні

Знати творення, ступені, конструкції та місце прислівників у реченні

Прийменник

Місце прийменника в реченні

Знати вірне застосування прийменників у реченні.

Сполучник

Сурядні сполучники, підрядні сполучники. Класифікація союзів

Знати класифікацію сполучників

Типи речень

Типи питальних речень. Загальні запитання. Спеціальні запитання. Альтернативні запитання. Розділові запитання. Окличні речення. Спонукальні речення

Вміти вірно формувати та перекладати речення за різними типами

Порядок слів в англійському розповідному реченні

Місце додатка в реченні. Місце означення в реченні. Місце обставини в реченні. Зворотній порядок слів, або інверсія

Знати основні правила порядку слів у реченні

Складносурядне речення

З чого складається речення та завдяки чому поєднуються його частини

Знати з чого складається речення та завдяки чому поєднуються його частини

Складнопідрядне речення

Підрядні підметові речення. Підрядні присудкові речення. Підрядні додаткові речення. Підрядні означальні речення. Підрядні обставинні речення. Підрядні речення часу. Підрядні речення місця. Підрядні речення причини. Підрядні речення мети. Підрядні речення наслідку. Підрядні речення способу дії та порівняння. Підрядні речення умови. Zero Conditional/Type 0. First Conditional/Type 1. Second Conditional/Type 2. Third Conditional/Type 3

Вміти поєднувати різні частини речення та перекладати їх

Узгодження часів

Непряма мова. Непрямі запитання

Чітко розуміти формування непрямої мови. Вміло застосовувати узгодження часів

 

 

Читання

Людина та її оточення

Родинні зв’язки. Родина та сімейні цінності. Друзі. Дім. Професія. Робота. Подорожі. Дозвілля. Відпочинок. Хобі. Спорт

Вступники повинні продемонструвати:

вільне володіння навичками читання, перекладу та переказу англійського тексту;

вільне володіння англійською мовою, комунікативну компетенцію, вміння формулювати думки в різних видах мовленнєвої діяльності і сферах спілкування;

знання граматичних засад англійської мови;

багатий лексичний запас, його вільне використання в рецептивних та продуктивних видах мовленнєвої діяльності;

уміння розкривати суть поставленої проблеми, систематизувати та інтерпретувати аналізовані лінгвістичні явища.

Вступники повинні вміти:

читати без словника з метою одержання інформації тексту, які базуються на засвоєнні типових фраз і граматичному матеріалі, що містять незнайомі слова, про значення яких можна здогадатись на основі знання словотворчих елементів, подібності між лексичними явищами в українській та іноземній мовах, контексту

Освіта та наука

Університет. Освіта. Традиції здобування освіти у країні мову якої вивчаємо. Бібліотека. Наукова робота. Видатні науковці. Біографія. Екологія. Технічний прогрес

Країна мову якої вивчаємо

Географічне положення. Погода та клімат. Економіка. Спосіб життя. Традиції та цінності. Мова та культура. Історія. Політичний устрій. Столиця та міста. Архітектурні особливості. Засоби масової інформації

Комунікативно-орієнтовані ситуації

Комунікативні стандарти поведінки. Ситуації повсякденного спілкування. Ситуації пов’язані з соціально-культурними нормами поведінки. Ситуації пов’язані з науково-професійною сферою спілкування

 

Рекомендована література

Коганов А. Б. Сучасна англійська мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи). – К. : А.С.К., 2000. Кн.1. ˗ 180 с.

Карп’юк О. Д. Підручник з англійської мови для 10 кл. – Видавництво Карпюка, 2003. ˗ 234 с.

Карп’юк О. Д.. Підручник з англійської мови для 11 кл. – Видавництво Карпюка, 2003. ˗ 254 с.

Плахотник В. М., Мартинова Р. Ю. Англійська мова. Підручник для 10 кл. – К. :«Освіта», 2001. ˗ 152 с.

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15