• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З ФІЗИКИ

ЩОДО ВСТУПУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДО ПВНЗ «МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 1. Загальні положення

Програма співбесіди з фізики для вступу до ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» для здобуття вищої освіти охоплює всі розділи шкільної програми та розроблена на основі навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів «ФIЗИКА. 7–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів»  затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та «Навчальні програми з фізики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» укладено у відповідності до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 з урахуванням Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

Співбесіда проводиться з метою перевірки знань, умінь та навичок вступника з фізики, що є достатніми для здобуття вищої освіти та надає право вступнику проходити конкурсний відбір відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» у 2024 році.

 1. Зміст програми співбесіди з фізики

Тема 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Природничі науки та світогляд сучасної людини. Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку. Теорія та експеримент, роль фундаментальних фізичних теорій. Фізичні моделі. Одиниці фізичних величин, Міжнародна система одиниць СІ. Прямі та непрямі вимірювання та похибки (невизначеності) вимірювань. Зв’язки між математикою та фізикою. Скалярні та векторні величини, проекції векторів.

Тема 1. МЕХАНІКА

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

1. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху. Матеріальна точка. Радіус-вектор. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Швидкість. Додавання швидкостей.

2. Нерівномірний рух. Середня і миттєва швидкості. Рівномірний і рівноприскорений рухи. Прискорення. Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.

3. Рівномірний рух по колу. Період і частота обертання. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.

4. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності Галілея.

5. Інертність тіла. Взаємодія тіл. Маса. Сила. Деформація. Додавання сил. Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.

6. Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Рух тіла під дією сили тяжіння. Вага тіла. Невагомість. Рух штучних супутників. Перша космічна швидкість.

7. Сили пружності. Закон Гука.

8. Сили тертя. Коефіцієнт тертя.

9. Момент сили. Умови рівноваги тіла. Види рівноваги.

10. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.

11. Механічна робота. Кінетична та потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах. Потужність. Коефіцієнт корисної дії. Прості механізми.

12. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля для рідин та газів. Сполучені посудини. Атмосферний тиск. Тиск нерухомої рідини на дно і стінки посудини. Архімедова сила. Умови плавання тіл.

Тема 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та їх дослідне обґрунтування. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро.

2. Середня квадратична швидкість теплового руху молекул. Дослід Штерна.

3. Ідеальний газ. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура та її вимірювання. Шкала абсолютних температур.

4. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси в газах.

5. Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни. Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.

6. Робота в термодинаміці. Закон збереження енергії в теплових процесах (перший закон термодинаміки). Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес.

7. Необоротність теплових процесів. Принцип дії теплових двигунів. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна і його максимальне значення.

8. Пароутворення (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена та ненасичена пара, їхні властивості. Відносна вологість повітря та її вимірювання.

9. Плавлення і тверднення тіл. Питома теплота плавлення. Теплота згоряння палива. Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

10. Поверхневий натяг рідин. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища.

11. Кристалічні та аморфні тіла. Механічні властивості твердих тіл. Види деформацій. Модуль Юнга.

Тема 3. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

1. Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів.

2. Провідники та діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична проникність речовин.

3. Робота електричного поля при переміщенні заряду. Потенціал і різниця потенціалів. Напруга. Зв’язок між напругою і напруженістю однорідного електричного поля.

4. Електроємність. Конденсатори. Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. Енергія електричного поля.

5. Електричний струм. Умови існування електричного струму. Сила струму. Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне з’єднання провідників.

6. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца.

7. Електричний струм у металах. Електронна провідність металів. Залежність опору металів від температури. Надпровідність.

8. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. Застосування електролізу.

9. Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний розряди. Поняття про плазму.

10. Електричний струм у вакуумі. Термоелектронна емісія. Діод. Електронно-променева трубка.

11. Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова електропровідність напівпровідників. Залежність опору напівпровідників від температури. Електронно-дірковий перехід. Напівпровідниковий діод. Транзистор.

12. Взаємодія струмів. Магнітне поле. Магнітна індукція. Закон Ампера. Сила Лоренца.

13. Магнітні властивості речовин. Магнітна проникність. Феромагнетики.

14. Магнітний потік. Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.

Тема 4. КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

1. Коливальний рух. Вільні механічні коливання. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда, період, частота і фаза гармонічних коливань. Коливання вантажу на пружині. Математичний маятник, період коливань математичного маятника. Перетворення енергії при гармонічних коливаннях. Вимушені механічні коливання. Явище резонансу.

2. Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв`язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

3. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Інфра- та ультразвуки.

4. Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота й період електромагнітних коливань.

5. Вимушені електричні коливання. Змінний електричний струм. Генератор змінного струму. Електричний резонанс.

6. Трансформатор. Передача електроенергії на великі відстані.

7. Електромагнітне поле. Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення. Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітного випромінювання різних діапазонів.

8. Прямолінійність поширення світла в однорідному середовищі. Швидкість світла та її вимірювання.

9. Закони відбивання світла. Побудова зображень, які дає плоске дзеркало.

10. Закони заломлення світла. Абсолютний і відносний показники заломлення. Повне відбивання.

11. Лінза. Оптична сила лінзи. Формула тонкої лінзи. Побудова зображень, які дає тонка лінза.

12. Інтерференція світла та її практичне застосування.

13. Дифракція світла. Дифракційні ґратки та їх використання для визначення довжини світлової хвилі.

14. Дисперсія світла. Неперервний і лінійчатий спектри. Спектральний аналіз. Поляризація світла.

Тема 5. КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

1. Принципи (постулати) теорії відносності Ейнштейна. Релятивістський закон додавання швидкостей. Зв’язок між масою та енергією.

2. Гіпотеза Планка. Стала Планка. Кванти світла (фотони).

3. Фотоефект та його закони. Рівняння Ейнштейна для фотоефекту. Застосування фотоефекту в техніці.

4. Тиск світла. Дослід Лебедєва.

5. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора. Випромінювання та поглинання світла атомом. Утворення лінійчастого спектра.

6. Лазер.

7. Склад ядра атома. Ізотопи. Енергія зв`язку атомних ядер. Ядерні реакції. Поділ ядер урану. Ядерний реактор. Термоядерна реакція.

 1. Структура проведення та критерії оцінювання результатів співбесіди з фізики

 

Співбесіда з фізики проходить в формі тестування. На тестування виносяться 25 питань. Відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал. Загальний бал за співбесіду з фізики обчислюється  як арифметична сума балів, отриманих вступником за відповіді на всі 25 питань білету та переводиться за 200-бальною шкалою оцінювання згідно таблиці 1. Для вступу на навчання для здобуття вищої освіти у ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» вступнику необхідно набрати не менше 100 балів.

Таблиця 1

Таблиця переведення тестових балів з фізики до шкали 100 – 200           

Бали тесту

200 бальна шкала

1

не здано

2

не здано

3

не здано

4

не здано

5

100

6

105

7

110

8

115

9

120

10

125

11

130

12

135

13

140

14

145

15

150

16

155

17

160

18

165

19

170

20

175

21

180

22

185

23

190

24

195

25

200

 1. Рекомендована література

1. Підручник з фізики для 7 класу. Бар´яхтар В.Г., Довгий С.О., та ін.- Харків.: Ранок, 2015 р.

2. Підручник з фізики для 7 класу. Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О., – К.: Світоч, 2015 р.

3. Підручник з фізики для 8 класу. Сиротюк В.Д. – К: Генеза, 2016 р.

4. Підручник з фізики для 8 класу. Бар´яхтар В.Г., Довгий С.О., та ін.- Харків.: Ранок, 2016 р.

5. Підручник з фізики для 9 класу. Бар´яхтар В.Г., Довгий С.О., та ін.- Харків.: Ранок, 2017 р.

6. Підручник з фізики для 9 класу. Сиротюк В.Д. – К: Генеза, 2017 р.

7. Підручник з фізики для 10 класу (академічний рівень). Бар´яхтар В.Г.,

Довгий С.О., та ін.- Харків.: Ранок, 2018 р.

8. Підручник з фізики для 10 класу. Сиротюк В.Д. – К: Генеза, 2018 р.

9. Підручник з фізики для 11 класу (академічний рівень). Бар´яхтар В.Г.,

Довгий С.О., та ін.- Харків.: ТОВ «Видавництво «Ранок», 2019 р.

10.Підручник з фізики для 11 класу. Сиротюк В.Д. – К: ТОВ «Видавництво

Генеза», 2019 р.

11.Фізика. Комплексна підготовка до ЗНО + Тести.). Н. Струж, В. Мацюк, С.

Остапюк, – Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2019 р.

12. Повний курс шкільної фізики в тестах. Гельфгат І. М., Харків: Вид-во

«Ранок», 2017 р.

13.Струж Н. Фізика. Збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО.-

Тернопіль: Підручники і посібники, 2019.

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15