• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЩОДО ВСТУПУ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДО ПВНЗ «МЕДИКО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 1. Загальні положення

Програма співбесіди з української літератури для вступу до ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» для здобуття вищої освіти охоплює всі розділи шкільної програми та розроблена на основі навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська література. 5–9 класи»  затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022             № 698 та «Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10–11 класи (рівень стандарту)» з урахуванням Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з української літератури, здобутих на основі повної загальної середньої освіти.

Співбесіда проводиться з метою перевірки знань, умінь та навичок вступника з української літератури, що є достатніми для здобуття вищої освіти та надає право вступнику проходити конкурсний відбір відповідно до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» у 2024 році.

Програма співбесіди з української літератури спрямована на виявлення рівня сформованості знань та умінь зі шкільного предмета «Українська література» на основі яких учасник тестування вміє:

 • знати взаємозв’язок літератури з життям, характерні риси епохи, відображені у творі;
 • ідейно-тематичну основу, особливості композиції, сюжет творів;
 • виявляти основні проблеми, поставлені у творі;
 • характеризувати образи твору;
 • з’ясовувати взаємозв’язок світогляду і творчості письменника;
 • аналізувати твір з урахуванням його художньої, естетичної та ідейної цілісності й авторської позиції.
 1. Зміст програми співбесіди з української літератури

Тема 1. РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Характеризує в загальних рисах суспільно-культурні умови розвитку літератури 1870-1890 рр.;

Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»

Розповідає про письменника, називає  його основні твори; визначає жанр твору; коментує проблематику повісті; характеризує образи-персонажі, засоби їх зображення; порівнює образи дійових осіб; пояснює авторську позицію; виокремлює засоби комічного у творі, пояснює їхню роль.

Панас Мирний (П. Рудченко) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Знає про життя прозаїка, його основні твори; розповідає про історію написання роману; коментує його сюжет (1,4 частини); характеризує головні образи-персонажі, зокрема Чіпки, пояснює його поведінку психологічними чинниками; визначає роль головних жіночих образів у творі, розкриває їх.

Тема 2. «ТЕАТР КОРИФЕЇВ»

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Розповідає про історію виникнення «театру корифеїв», його склад, популярність; називає авторів творів, написаних для професійного українського театру; знає про першу народну артистку України (УСРР).

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич) «Мартин Боруля»

Знає основне з життєвого і творчого шляху драматурга; розуміє причини просвітницьких ідейних пріоритетів світогляду письменника; визначає жанр драматичного твору; знає зміст п’єси «Мартин Боруля»; розповідає про історичну основу твору; характеризує головного героя; розуміє причини його особистої драми; дає характеристику іншим персонажам; визначає головний конфлікт твору; розкриває значення творчості І.Карпенка-Карого для розвитку української драматургії.

Тема 3. ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ Іван Франко

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Знає біографію І. Франка, основні царини його громадсько-політичної, наукової, мистецької, перекладацької діяльності, розуміє її значення в історії української літератури; висловлює власне ставлення до І.Франка як багатогранної особистості.

Лірика збірки «З вершин і низин», «Сікстинська мадонна»

Знає композицію збірки «З вершин і низин»; пояснює назви основних віршів; розуміє ключові смисли, закладені в поезіях; характеризує образ «вічного революціонера»; аналізує поетичні тексти; висловлює власну думку про актуальність поезії І. Франка для сучасності.

Поетична збірка «Зів’яле листя», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...»

Розповідає про зб. «Зів’яле листя»; виразно й осмислено читає твори, аналізує їх; визначає й коментує засоби художнього увиразнення; знає і пояснює відмінність між громадянською та інтимною лірикою.

Філософська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з поезією збірки «Зів’яле листя».

Знає філософську поезію І. Франка; пояснює провідні мотиви в «Легенді про вічне життя»; розуміє значення слова «легенда», подвійну природу дару; аналізує текст; визначає проблеми й підтекст твору; пояснює алюзію на Олександра Македонського; характеризує сутність дарунку богів; висловлює власну думку про те, чому він став неприйнятним для людей.

Поема *«Мойсей»

Знає місце поеми *«Мойсей» у творчому доробку І. Франка; пояснює поняття «філософська поезія», «терцини», «гімн», «сонет»; розуміє специфіку сюжетних ліній, найнапруженіші моменти поеми; характеризує алегоричність образу Мойсея; аналізує засоби художнього увиразнення в тексті; висловлює власну позицію щодо ролі провідника нації в долі народу та міркує про майбутнє.

Новела «Сойчине крило»

Знає про І. Франка як прозаїка; пояснює композицію та сюжет новели «Сойчине крило»; розуміє морально-етичні проблеми, порушені у творі; характеризує його модерністську специфіку; аналізує засоби художнього увиразнення; висловлює власну думку про актуальність творчості І. Франка для ХХІ ст.

Тема 4. МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Має загальне уявлення про модерністські тенденції в українській літературі 1910-х років; про імпресіонізм у літературі та образотворчому мистецтві;

Михайло Коцюбинський «Intermezzo», «Тіні забутих предків»

Знає основні події життєвого і творчого шляху письменника; уміє розпізнавати й аналізувати новелістичний твір; визначає проблематику «Intermezzo»; пояснює глибокий психологізм новели, особливості її композиції; аналізує імпресіоністичну поетику (роль пейзажу, звукових образів, світлотіні); пояснює символічні образи, ускладнені метафори; розкриває образотворчі засоби (внутрішній монолог, прийом контрасту);

знає зміст повісті «Тіні забутих предків»; уміє пояснювати образи й символи твору; аналізує образи Марічки та Івана, розкриває пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль; уміє показати протиставлення реалій життя внутрішньому світові душевно багатих натур; пояснює роль образу природи у творі; характеризує мовний колорит повісті.

Ольга Кобилянська «Іmpromtu phantasie», «Valse melancolique»

Знає основні віхи життєвого і творчого шляху О. Кобилянської; дає загальну характеристику творчості письменниці; аналізує новели, зосереджуючи увагу на створенні образів нових жінок-інтелектуалок; характеризує образи в їхньому порівнянні.

Василь Стефаник «Камінний хрест»

Знає основні віхи життєвого і творчого шляху письменника; коментує зміст новели «Камінний хрест» як модерністського твору; пояснює сюжетно-композиційні особливості, емоційно напружений драматизм ситуації; характеризує образ головного героя Івана Дідуха; розкриває історичну основу новели; пояснює багатозначність символіки камінного хреста, горба, прізвища головного героя.

Володимир Винниченко «Момент»

Знає основні події життєвого і творчого шляху письменника, про його громадську та політичну діяльність; знає зміст, тематику й проблематику новели «Момент»; розкриває філософський підтекст твору; характеризує образ панни, роль героя-оповідача; аргументовано передає власні роздуми про миттєве й вічне, сенс життя, щастя людини; розкриває імпресіоністичну поетику твору; висловлює свої судження про актуальність для нашого часу порушених письменником проблем, аргументує їх прикладами з тексту; уміє означити місце В.Винниченка в українській літературі.

Тема 5. ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Леся Українка (Лариса Косач) «Contra spem spero!», «Слово, чому ти не твердая криця…», «Мріє, не зрадь», «Стояла я і слухала весну…», «Лісова пісня»

Знає основне з життя і творчості письменниці; розкриває мотиви віршів; характеризує композиційні й ритмомелодичні особливості, образи-символи, алегоричні образи; визначає основні проблеми, порушені в «Лісовій пісні»; розкриває фольклорну основу; характеризує образи; порівнює образи Мавки й Килини; уміє показати на прикладах з тексту духовну бідність Килини й матері Лукаша, їхню  меркантильність, байдужість до краси, природи, мистецтва; розкриває красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності та користолюбства; висловлює власні судження про життя і творчість Лесі Українки.

Микола Вороний «Блакитна Панна», «Інфанта»

Знає основне про творчу біографію М. Вороного, маніфест символістів; розуміє природу символу в поезіях; характеризує специфіку символістської дійсності; аналізує основні мотиви у віршах М. Вороного; висловлює власну думку про природу й мистецтво; визначає жанр твору, ключові риси символістської поетики; пояснює смислову і настроєву значущість зорових, кольорових, тактильних образів.

Олександр Олесь (О. Кандиба) «З журбою радість обнялась...», «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..», *«По дорозі в казку»

Знає основне із творчої біографії О.Олеся; розуміє природу символів у його творчості, важливість мови для формування власної ідентичності; аналізує основні мотиви у творчості; розмірковує, чому герої не здатні дійти до омріяного, що заважає подолати земні перешкоди на шляху до щастя; висловлює власну думку про природу людини, її внутрішні боріння й роздвоєність; визначає жанр твору, ключові ознаки символістської поетики.

Тема 6. «РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ»

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Знає про історичні та суспільні умови розвитку літератури в ХХ ст., основні напрями, стильове розмаїття мистецтва 1920-х років; пригадує імена і твори письменників ХХ ст., що вивчалися раніше; називає основні літературні організації, угруповання 1920-х років; знає і розповідає про масові репресії письменників у 1930-ті роки, втручання влади в мистецький процес; пояснює поняття «розстріляного відродження».

Тема 7. ЛІТЕРАТУРНИЙ АВАНГАРД

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Розуміє новаторський, пошуковий характер авангардних експериментів поезії 1920-х років; розповідає про них; уміє виокремлювати основні мотиви, головну думку, характеризувати настрій, ритм поезій; пояснює терміни «авангард», «футуризм», «урбанізм», значення творчості М. Семенка для розвитку української поезії.

Тема 8. ПОЕТИЧНЕ САМОВИРАЖЕННЯ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Розуміє й пояснює основні тенденції української поезії 1920-х років, її «вітаїстичність»; називає провідних поетів 1920-х років;

Павло Тичина «Арфами, арфами...», «О панно Інно...»,  «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Одчиняйте двері…», «Пам’яті тридцяти»

Аналізує поезію; знає і розповідає про трагізм творчої долі П.Тичини; називає його ранні збірки; характеризує основні мотиви і стильові тенденції ранньої творчості; аналізує поезії, виокремлює ознаки індивідуального стилю.

Євген Плужник «Вчись у природи творчого спокою...»,  «Ніч... а човен – як срібний птах!..»

Знає творчу біографію, основні твори Є.Плужника; розповідає про поета, його трагічну долю; аналізує вірші; визначає спільне та відмінне в поезіях

Тема 9. «КИЇВСЬКІ НЕОКЛАСИКИ»

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Знає про групу і творчість «київських неокласиків».

Максим Рильський *«Солодкий світ!..»,  «У теплі дні збирання винограду»

Знає основне із творчої біографії М.Рильського; виразно й усвідомлено читає й аналізує поезії; визначає основні ознаки індивідуального почерку, провідні мотиви і настрої; пояснює смислову і настроєву значущість деталей, образів.

Тема 10.  ПРОЗОВЕ РОЗМАЇТТЯ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Знає про розвиток української прози 1920-х років, називає її представників.

Микола Хвильовий (М. Фітільов) «Я (Романтика)»

Знає творчу біографію письменника, розуміє ідеологічні чинники, які вплинули на головного героя новели й призвели до трагічного роздвоєння «Я»; характеризує ідеологічну заангажованість, світоглядні й психологічні особливості персонажів; висловлює власну думку про неприпустимість перемоги зла в людині; визначає жанр твору, основні риси індивідуального стилю; пояснює смислову й настроєву значущість образів у новелі.

Юрій Яновський «Майстер корабля»

Називає факти життєвої і творчої біографії письменника, 2-3 його твори; характеризує особливості світовідчуття і світобачення митця і їхній вплив на творчість; розповідає про роботу Ю.Яновського на Одеській кінофабриці; розкриває морально-етичні колізії роману «Майстер корабля»; аналізує художні образи, з’ясовує їх символічність та ознаки неоромантизму; ілюструє, як автор розкриває національне крізь призму загальнолюдського; розкриває зміст понять «умовність зображення», «художній час і простір» та оперує ними під час аналізу художнього твору.

Валер’ян Підмогильний «Місто»

Знає творчу біографію письменника; розуміє вплив цивілізаційних процесів на людину, психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка та інших персонажів, іронічність авторської оповіді; характеризує маргінальний образ українського інтелігента; аналізує світоглядну й психологічну еволюцію його характеру; пояснює роль жіночих образів у романі, значення терміну «урбаністичний роман».

Остап Вишня (Павло Губенко) «Моя автобіографія», *«Письменники»,*«Сом»

Знає про гумористичну, сатирично-викривальну традицію української літератури (фольклор, С.Руданський, Л.Глібов, І.Нечуй-Левицький, І.Карпенко-Карий); аналізує усмішки, пояснює їх жанрові особливості.

Тема 12.  МОДЕРНА ДРАМАТУРГІЯ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Розуміє особливості розвитку драматургії й театру 1920-х років; розповідає про це; проводить аналогії з іншими явищами культури.

Микола Куліш «Мина Мазайло»

Знає творчу біографію письменника, його зв’язок із театром Курбаса; розуміє історико-політичні чинники, які вплинули на зіткнення головних дійових осіб у сатиричній комедії; сатиричне спрямування п’єси; характеризує образи дійових осіб, світоглядну, громадянську позицію кожного з них; аналізує умовність часопростору, природу конфліктів; висловлює власну думку про типове сприйняття дійсності обивателем; визначає жанр твору, основні проблеми; пояснює роль деталей.

Тема 13.  ПЕРЛИНИ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Має загальне уявлення про розвиток української літератури в Західній Україні до 1939 р., називає її основних представників.

Богдан-Ігор Антонич «Зелена євангелія», «Різдво», *«Коляда»

Розповідає про митця; дає загальну характеристику його творчості; виразно й усвідомлено читає поезії; визначає головні мотиви, ідеї; коментує їх; дає їм власну оцінку.

Осип Турянський «Поза межами болю»

Розуміє й пояснює умовність зображення, створення художньої реальності на конкретному матеріалі; розглядає ідейно-художній зміст окремих фрагментів твору; коментує їх; виокремлює основні ідеї; пояснює особливість і роль композиції, пейзажу, інших художніх засобів для втілення головних думок.

Тема 14. «ПІД ЧУЖИМ НЕБОМ»

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Знає й розповідає про історичні умови і функціонування української літератури за кордоном, про «празьку школу» української поезії та її представників.

Євген Маланюк «Уривок з поеми», «Напис на книзі віршів...»

Розповідає про життя і творчість Є.Маланюка; розкриває особливості художнього осмислення долі України в поезії «Уривок з поеми»; пояснює символічність її назви; указує на актуальність оптимістичного висновку про майбутнє України; характеризує із посиланням на текст поезії «Напис на книзі віршів» погляди митця на призначення поезії, важливість місії поета закарбовувати свій час для нащадків.

Іван Багряний( І. Лозов’ягін) «Тигролови»

Знає основні віхи життя письменника, його творчість; коментує зміст роману; визначає його жанрові особливості; характеризує образи; висловлює власне ставлення до основних проблем, порушених у творі.

Тема 15. ВОЄННЕ ЛИХОЛІТТЯ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Знає про літературу воєнного періоду; творчу біографію митця; розуміє її трагізм.

Олександр Довженко «Щоденник» (періоду війни), «Зачарована Десна»

Розповідає про Довженка-кінорежисера, називає його основні фільми, 2-3 прозові твори; розуміє особливості світобачення; розглядає «Щоденник» як джерело вивчення біографії митця в контексті його доби; особливості авторського бачення й оцінки історії України й українського народу, розкриття національних і загальнолюдських проблем; аналізує текст «Зачарованої Десни», художньо-стильові особливості твору; оперує поняттями «кіноповість», «публіцистичність»; указує на риси автобіографічності в кіноповісті; характеризує образи-персонажі; пояснює особливості композиції, роль пейзажу; називає порушені у творі морально-етичні проблеми.

Олесь Гончар «Модри Камень»

Називає 2-3 цікаві факти біографії Олеся Гончара; розповідає про роль митця в духовному відродженні нації; загально характеризує творчий доробок; називає риси неоромантизму в ранній творчості; аналізує проблематику й образи героїв новели «Модри Камень»; особливість оповіді, роль кольорової гами; визначає основну ідею твору; аргументує жанрову приналежність твору.

Тема 16. ВОЄННЕ ЛИХОЛІТТЯ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Розуміє зв’язок літературного явища «шістдесятництва» з дисидентським рухом; з’ясовує зв’язок світогляду митця із творчістю; називає поетів-«шістдесятників»; загально характеризує їхню творчість.

Василь Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці…», «Я…»

Розповідає про В.Симоненка; пригадує його твори, вивчені раніше; аналізує стильові особливості поезій; визначає й уміє прокоментувати основні мотиви; дискутує про патріотичні, громадянські мотиви, порушені у творах.

Дмитро Павличко «Два кольори», *«Я стужився, мила, за тобою…»

Розповідає основне про митця, його творчість; обґрунтовує популярність пісенної лірики Д.Павличка, уміє аналізувати його поезії.

Іван Драч «Балада про соняшник»

Розповідає основне про митця; розкриває його роль у реформуванні жанру балади; аналізує поетичний твір; пояснює власне розуміння образів-символів балади.

Микола Вінграновський «У синьому небі я висіяв ліс»

Розповідає коротко про митця; виокремлює і пояснює засоби поетичної мови; відшуковує образну деталь, пояснює її роль; висловлює власне ставлення до розглянутої поезії.

Григір Тютюнник «Три зозулі з поклоном»

Розповідає коротко про письменника, його творчість; пригадує його твори, вивчені в попередніх класах; удосконалює навички визначення теми твору, його жанру, провідної думки; аналізує образи, художні засоби, особливості композиції; висловлює власні роздуми про проблеми, порушені в новелі, і поведінку героїв.

Тема 17. МИТЕЦЬ І СУСПІЛЬСТВО

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Ліна Костенко «Страшні слова, коли вони мовчать…», «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Недумано, негадано…», «По сей день Посейдон посідає свій трон…», «Маруся Чурай»

Знає основне з творчої біографії письменниці, її роль в історії «шістдесятництва»; розуміє значення підтексту в умовах ідеологічного контролю над мистецтвом; характеризує образну природу поетичного твору; аналізує засоби художнього увиразнення, які визначають високу естетичну вартість; висловлює власну думку про особливості історичного мислення письменниці в «Марусі Чурай»; визначає жанр твору, основні проблеми; пояснює роль деталей, психологічну природу вчинків Марусі Чурай та інших персонажів; висловлює власне ставлення до вчинку головної героїні.

Тема 18. СТОЇЧНА УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Василь Стус «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…», «Господи, гніву пречистого…»

Знає основне з творчої біографії поета; розуміє суть екзистенціалізму в поезіях, характеризує межовий стан суб’єкта лірики, який протистоїть ідеологічно викривленій реальності; зіставляє мотиви, форми буттєвого самоствердження в поезіях; аналізує засоби художнього увиразнення, які визначають високу естетичну вартість; висловлює власну думку про важливість активної громадянської позиції в житті.

Тема 19. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Характеризує історико-культурну ситуацію в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.; називає імена сучасних письменників, їхні твори; ілюструє стильове розмаїття, пошук авторами нових тем і форм їх розкриття; обґрунтовує появу нового літературного покоління, спільні риси й творчу індивідуальність митців; розуміє значення поняття «постмодернізм»; аналізує визначені для текстуального вивчення поезії, прозові твори; розуміє значення понять «елітарна» і «масова» літератури.

Тема 20. ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Вступник має знати, пояснювати та володіти такими поняттями.

Знає про письменників-земляків, їхні твори; розуміє зміст цих творів; висловлює власну думку про них.

 1. Структура проведення та критерії оцінювання результатів співбесіди з української літератури

Співбесіда з української літератури проходить в формі тестування. На тестування виносяться 25 питань. Відповідь на кожне з яких оцінюється в 1 бал. Загальний бал за співбесіду з української літератури обчислюється  як арифметична сума балів, отриманих вступником за відповіді на всі 25 питань білету та переводиться за 200-бальною шкалою оцінювання згідно таблиці 1. Для вступу на навчання для здобуття вищої освіти у ПВНЗ «Медико-Природничий Університет» вступнику необхідно набрати не менше 100 балів.

Таблиця 1

Таблиця переведення тестових балів з української літератури до шкали 100 – 200           

Бали тесту

200 бальна шкала

1

не здано

2

не здано

3

не здано

4

не здано

5

100

6

105

7

110

8

115

9

120

10

125

11

130

12

135

13

140

14

145

15

150

16

155

17

160

18

165

19

170

20

175

21

180

22

185

23

190

24

195

25

200

        

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15