• info@vnz-mpu.com.ua
 • Приймальна комісія:
 • +38 093 461 87 62 
 • +38 050 830 39 62 
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до вищого навчального закладу

ПВНЗ «Медико – Природничий Університет»

у 2018 році

 

Провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України:

1) 223 «Медсестринство» - Наказ МОН України № 123-л від 16.06.2017 р.), та затверджені Вченою Радою ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» від 27 грудня 2017 року, протокол № 10 «Правила прийому до ПВНЗ «МПУ» у 2018 році».

2) 053 «Психологія» Наказ МОН України №119-л від 08.02.2018р. та затверджені Вченою Радою ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» від 28.02.2018 р, протокол №2 «Правила прийому до ПВНЗ «МПУ» у 2018 році».

Правила прийому (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» відповідно до «Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 23 листопада 2016 року № 1515/29645, які затверджені Вченою Радою ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» 27 грудня 2017 року, протокол № 10 і внесені до Єдиної бази.

 

І. Загальні положення

 

1. Ці Умови є обов’язковими для ПВНЗ «Медико Природничий Університет»

2. Підставою для оголошення прийому до ПВНЗ «Медико Природничий Університет» для здобуття вищої освіти є ліцензія Міністерства освіти і науки України:

1)223 «Медсестринство» - Наказ МОН України № 123-л від 16.06.2017 р., та затверджені Вченою Радою ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» від 27 грудня 2017 року, протокол № 10 «Правила прийому до ПВНЗ «МПУ» у 2018 році».

2) 053 «Психологія» Наказ МОН України № 119-л від 08.02.2018р. та затверджені Вченою Радою ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» від 28.02.2018 р, протокол №2 «Правила прийому до ПВНЗ «МПУ» у 2018 році».

3. Організацію прийому вступників до ПВНЗ «Медико Природничий Університет» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ПВНЗ «Медико Природничий Університет», затвердженим Вченою Радою відповідно до Положення про приймальну комісію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію ПВНЗ «Медико Природничий Університет» оприлюднюється на офіційному веб-сайті - http://vnz-mpu.com.ua.

Ректор ПВНЗ «Медико Природничий Університет» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Умов, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ПВНЗ «Медико Природничий Університет» та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ПВНЗ «Медико Природничий Університет», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

 

4. У цих Умовах терміни вживаються в таких значеннях:

 

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди з конкурсного предмета (предметів).

 

вступний іспит - форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, результати якого зараховуються до конкурсного бала вступника, або вступника допускається до участі в конкурсному відборі або до інших конкурсних випробувань;

 

конкурсний предмет – навчальний предмет (дисципліна), рівень навчальних досягнень з якого (якої) враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до ПВНЗ «Медико Природничий Університет»;

 

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів) і мотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

 

єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти.

 

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників для здобуття вищої освіти (на конкурсній основі);

 

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію до ПВНЗ «Медико Природничий Університет»;

 

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими показниками з точністю до 0,001 відповідно до цих Умов та Правил прийому;

 

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція ПВНЗ «Медико Природничий Університет» щодо кількості місць для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, спеціалізацію, освітню програму, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня); ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» зараховує вступників за усіма пріоритетами;

 

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

 

право на першочергове зарахування до вищих медичних навчальних закладів – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до закладу вищої освіти за державним або регіональним замовленням за спеціальностями 22 «Охорона здоров’я» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищах міського типу, що реалізується відповідно до цих Умов;

 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому;

 

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення відомостей про вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

 

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення»;

ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» не має державного замовлення і не виконує адресного державного, регіонального замовлення та немає квот;

ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» проводить прийом на навчання тільки за небюджетною конкурсною пропозицією (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб);

ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» зараховує вступників за усіма пріоритетами.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту».

 

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти

до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет»

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти є ліцензія Міністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) бакалавра, освітня програма “Медсестринство”, та “Психологія” і затверджені вченою радою Правила прийому. (таблиця 1)

Таблиця 1

з/п

Спеціальність

Ступінь

Форми навчання

Курс

1

223 Медсестринство

Бакалавр

Денна, вечірня

1

2

223 Медсестринство

Бакалавр

Денна, вечірня

2

3

223 Медсестринство

Бакалавр

Денна,вечірня

3

4

053 Психологія

Бакалавр

Денна, заочна

1

5

053 Психологія

Бакалавр

Денна, заочна

2

6

053 Психологія

Бакалавр

Денна, заочна

3

 

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності.

Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного рівня вищої освіти та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

Перелік спеціальностей, з яких може здійснюватися прийом на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. (таблиця 2)

Таблиця 2

п/п

Шифр та найменування

галузі знань

Код та

найменування спеціальності

Ліцензій

ний обсяг

Термін дії ліцензії

Ступінь бакалавра

1

22 Охорона здоровя

223 Медсестринство

60

Безстрокова

 

 

Всього

60

 

2

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

30

Безстрокова

 

 

Всього

30

 

2. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (бакалавра, спеціаліста, магістра), – для здобуття ступеня бакалавра

3. Вступники на основі повної загальної середньої освіти приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (бакалавра, спеціаліста, магістра), можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на перший або старші курси (у тому числі зі скороченим строком навчання).

Здобувачі вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра або раніше здобутого ступеня вищої освіти, які були відраховані або перервали навчання у зв’язку з академічною відпусткою, мають право бути поновленими для завершення навчання за цим самим освітньо-кваліфікаційним рівнем за індивідуальною програмою за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або в іншому закладі вищої освіти.

4. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси проводиться за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує ПВНЗ «Медико – Природничий Університет».

Усі питання, пов’язані з прийомом до «Медико – Природничого Університету», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті «Медико – Природничого Університету», як правило, в день прийняття або не пізніше ніж на наступний день після прийняття відповідного рішення.

5. Порядок роботи приймальної комісії «Медико – Природничого Університету» (дні тижня та години):

Робочі дні:

Понеділок – субота з 9.00 год. до 17.00 год.

Перерва на обід – 13.00 год. – 14.00 год.

Вихідні дні : неділя.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень державною мовою і можуть дублюватися іншими мовами.

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

2. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями).

3. ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» не має державного замовлення і не виконує адресного державного, регіонального замовлення та немає квот

 

ІV. Строки прийому заяв та документів,

конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 02 липня та закінчується о 18.00 годині 25 липня;

медичні огляди та інші до конкурсні процедури, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводяться до 11 липня;

прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Умов, розпочинається 12 липня, закінчується о 18.00 годині 20 липня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів; о 18.00 годині 26 липня – для осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Формування рейтингового списку вступників, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, оприлюднюється не пізніше 01 серпня.

2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання:

строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому, при цьому прийом документів починається не раніше 12 липня, тривалість прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір.

 

Строки вступної кампанії для вступників

на основі повної загальної середньої освіти для спеціальності Медсестринство

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року

1 вересня 2018 року

 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

20 липня 2018 року о 18

 

год.

28 вересня 2018 року о 18

 

год.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня 2018 року о 18 год.

30 вересня 2018 року о 18 год.

 

 

 

 

Строки проведення співбесід

з 21 липня по 23 липня

2018 року

З 27 вересня по 28 вересня 2018 року

Строки проведення вступних іспитів

з 21 липня по 26 липня 2018 року

З 26 вересня по 28 вересня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

01 серпня 2018 року

Не пізніше 12 годин

3 жовтня 2018 року

Термін зарахування вступників

не пізніше 10 серпня

2018 року

Не пізніше

4 жовтня 2018 року

 

Строки вступної кампанії для вступників

на основі повної загальної середньої освіти для спеціальності Психологія

Дата прийняття заяв

Форма навчання

Вступний іспит

Строки проведення співбесід

Рейтинговий список

Зарахування вступників

з 12 липня по 26 липня

2018 року

денна

З 21 липня по

26 липня

2018 року

з 21 липня по

23 липня

2018 року

не пізніше

12 години

01 серпня 2018 року

не пізніше

10 серпня 2018 року

18 вересня по 27 вересня

2018 року

заочна

З 20 вересня по 27 вересня

2018 року

З 20 по 22 вересня

2018 року

не пізніше

12 години

01 жовтня

2018 року

не пізніше

12 жовтня

2018 року

з 15 жовтня по 24 жовтня

2018 року

заочна

З 19 жовтня по 23 жовтня

2018 року

З 22 жовтня по 23 жовтня

2018 року

не пізніше

12 години

26 жовтня

2018 року

не пізніше

27 жовтня

2018 року

 

з 17 грудня по 26 грудня

2018 року

заочна

З 20 грудня по 26 грудня

2018 року

З 19 грудня по 21 грудня

2018 року

не пізніше

12 години

28 грудня

2018 року

не пізніше

29 грудня

2018 року

3. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (бакалавра, спеціаліста, магістра) за денною формою навчання прийом заяв та документів розпочинається 12 липня і закінчується о 18.00 годині 24 липня. Вступні випробування проводяться з 25 липня до 31 липня.

Вступники, які мають диплом молодшого спеціаліста (бакалавра, спеціаліста, магістра), можуть вступати до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» на другий та третій курси (в залежності від спеціальності) для здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання, навчання без відриву від виробництва (вечірньою) та заочною формами навчання.

Строки вступної кампанії для вступників

на основі диплому молодшого спеціаліста для спеціальностей Медсестринство та Психологія

Дата прийняття заяв

Форма навчання

Вступний іспит

Рейтинговий список

Зарахування вступників

з 12 липня по 24 липня

2018 року

денна

з 25 липня по

31 липня

2018 року

не пізніше

12 години

01 серпня 2018 року

не пізніше

08 серпня 2018 року

 

з 15 жовтня по 24 жовтня

2018 року

Вечірня - Медсестринство

Заочна - Психологія

25 жовтня

2018 року

не пізніше

12 години

26 жовтня

2018 року

не пізніше

27 жовтня

2018 року

 

 

з 17 грудня по 26 грудня

2018 року

Вечірня - Медсестринство

Заочна - Психологія

27 грудня

2018 року

не пізніше

12 години

28 грудня

2018 року

не пізніше

29 грудня

2018 року

з 18 лютого по 27 лютого

2019 року

Вечірня - Медсестринство

Заочна - Психологія

28 лютого

2019 року

не пізніше

12 години

01 березня

2019 року

не пізніше

02 березня

2019 року

 

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет»

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною, вечірньою та заочною формами навчання подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/31265 .

3. Інші категорії вступників крім зазначених у пунктах 1, 2 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

копію військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) ;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених цими Умовами випадках).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу; копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка вступного випробування/єдиного вступного іспиту (у визначених цими Умовами випадках);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Заклади вищої освіти у своїх Правилах прийому встановлюють перелік документів (у тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією закладу вищої освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

8. Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

9. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини закладу освіти встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 або квотою-3 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

 

11. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі та не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

 

VІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих заліків, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Умовами випадках. У 2018 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифіката 2018 року з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд ;

в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Умов та Правил прийому.

3. Для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних предметів визначається закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська мова та література, другий конкурсний предмет обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором закладу вищої освіти; Для ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» другим обов’язковим предметом є біологія, математика або історія України залежності від конкурсної пропозиції); а третій конкурсний предмет з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), а саме: математика, хімія, географія, іноземна мова, біологія залежності від конкурсної пропозиції).

4. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому.

5. Конкурсний бал розраховується:

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра медичного спрямування на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4. Для ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» коефіцієнти К1, К2, К3, К4 визначені в такому співвідношенні:

К1 — 0,4 (за перший предмет)

К2 — 0,3 (за другий предмет)

К3 — 0,2 (за третій предмет)

К4 — 0,1 ( за середній бал документа про освіту)

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12 бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій закладів вищої освіти (відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти, структурних підрозділів закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження закладу вищої освіти) у місті Києві, 1,04 – у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях, переміщених закладах вищої освіти, 1,02 – в інших випадках;

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (предметні спеціальності, спеціалізації), які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах не менше двох років до дня завершення подачі заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 – для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»), та 1,00 в інших випадках;

ПЧК дорівнює 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого статті 44 Закону України «Про вищу освіту», та 1,00 в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

6. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

При різній кількості складових в конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання з трьох конкурсних предметів для кожної конкурсної пропозиції.

ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 Медсестринство, 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 Психологія на 2018 рік визначено мінімальну кількість балів для кожної конкурсної пропозиції, а саме 100 балів по кожному предмету ЗНО.

Назви конкурсних пропозицій та конкурсні предмети для них, в залежності від спеціалізацій, затверджені Вченою Радою у додатку №1, який буде розміщено на офіційному веб-сайті http://vnz-mpu.com.ua/ не пізніше 01.05.2018 року.

8. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Для конкурсного відбору осіб які вступаюсь на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста(бакалавра, спеціаліста, магістра) за денною, вечірньою та заочною формами навчання до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» для здобуття освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 223 Медсестринство, 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 Психологія на 2018 рік визначено таку форму випробовування:

1. конкурсний показник (середній бал документа про освіту)

- Мін кількість балів дорівнює 3

2. вступний іспит (у формі співбесіди) з біології. (оцінюється по 12 бальній системі)

- Мін кількість балів дорівнює 5

9. Програми співбесід, які включають і порядок оцінювання результатів співбесіди, затверджуються головами приймальних комісій закладів вищої освіти не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань, творчих заліків та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на офіційних веб-сайтах закладів вищої освіти.

10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти, розглядає апеляційна комісія цього закладу вищої освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника (додаток № 2).

12. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в Єдиній базі.

13. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі вищої освіти.

 

VІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі

на здобуття вищої освіти

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є зарахування за співбесідою.

2. Можуть проходити вступні випробування у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування то вони зараховуються виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб»).

3. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2016 - 2018 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

4. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за

1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2018 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

4. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2018 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, які в 2018 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 ( за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 « Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 років ( у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

5. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання ) до уповноважених закладів вищої освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 ( зокрема, усіх закладів вищої освіти у сфері управління МОН, МОЗ, Мінкультури, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей), та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, які проживають на тимчасово окупованій території (які не зареєстровані в якості внутрішньо переміщених осіб) або переселилися з неї після 01 січня 2018 року.

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів (з урахуванням особливостей проходження державної підсумкової атестації в Освітніх центрах «Крим-Україна» або без такого врахування для осіб, які отримали документ про повну загальну середню освіту) та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

6. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти на території Луганської і Донецької областей та переміщених закладів вищої освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037, та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2018 року.

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).

7. Можуть проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання

(результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання).

 

VІІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за пріоритетністю заяви від 1 до останньої;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

ступінь вищої освіти, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма навчання;

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1, квоти-2 або квоти-3 (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

3. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті .

4. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками, на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу X цих Умов з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

При оновленні списків рекомендованих до зарахування на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (бакалавра, спеціаліста, магістра) незалежно від конкурсного бала рекомендації для зарахування надаються вступникам, якщо вони допущені до конкурсного відбору.

5. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій закладів вищої освіти

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

ІХ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс,

зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Умов або відповідно до нього.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених Правилами прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) про зарахування до закладу вищої освіти за власним бажанням, відраховані з закладу вищої освіти за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на цю конкурсну пропозицію та були допущені до участі у конкурсі. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій ПВНЗ «Медико – Природничого Університету» за умови збігу вступних випробувань шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

Х. Вимоги до Правил прийому

1. Правила прийому в 2018 році розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою (педагогічною) Радою ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» до 31 грудня 2017 року, розміщуються на офіційному веб-сайті і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

Правила прийому повинні містити:

перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних освітніх програм, спеціальностей та напрямів підготовки), а також конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти;

порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за ступенями вищої освіти;

перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти;

перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

порядок і строки прийому заяв і документів;

порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені закладом вищої освіти;

порядок проходження медичного огляду вступників до закладів вищої освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору;

вичерпний порядок обчислення конкурсного бала;

перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» може встановлювати пріоритетність для вступу на базі отриманого раніше здобутого освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня, про що зазначається у Правилах прийому.

3. Порядок додаткового конкурсного відбору на навчання для конкурсної пропозиції за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб у межах ліцензованих обсягів розробляється закладами вищої освіти та надається за всіма заявами, поданими вступниками. Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність та форму навчання на іншу в межах одного закладу вищої освіти (за умови збігу вступних випробувань та за наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

4. До 31 грудня 2017 року Правила прийому подаються закладом вищої освіти, що претендує на отримання місць за державним замовленням на підготовку фахівців ступеня бакалавра до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей з одночасним внесенням до неї відкритих та закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 травня 2018 року.

Небюджетні конкурсні пропозиції для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план створюються в міру необхідності.

5. Обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу та поділяється за формами навчання.

 

ХІ. Забезпечення відкритості та прозорості

при проведенні прийому до закладів вищої освіти

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

3. Заклад вищої освіти зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

5. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до закладів вищої освіти здійснюється інформаційними системами, на підставі

6. Список тих, хто подав документи на широкий конкурс, публікується Міністерством освіти і науки України не менше двох разів протягом періоду прийому заяв та документів у формі згідно з додатком 6 до цих Умов.

 

                                                                                                   Конкурсні пропозиції на спеціальність МЕДСЕСТРИНСТВО на 2018р.

                                                                                                                                                      (Додаток1)

Номер п\п Назва конкурсної пропозиції Вступ на основі Форма навчання Курс Початок навчання Кінець навчання Початок прийому заяв Кінець прийому заяв Рейтинговий список Дата іспиту Дата зарахування
1 Медсестринство (1д) повна загальна середня освіта, ЗНО денна 1 01 09 2018 01 07 2022 12 07 2018 26.07.2018 о 18:00 год. не пізніше 12 год. 01.08.2018 з 21.07 по 26.07.2018 не пізніше 10.08. 2018
2 Медсестринство (сестра медична) (1д) повна загальна середня освіта, ЗНО денна 1 01 09 2018 01 07 2022 12 07 2018 26.07.2018 о 18:00 год. не пізніше 12 год. 01.08.2018 з 21.07 по 26.07.2018 не пізніше 10.08. 2018
3 Медсестринство (сестра медична з косметичних процедур (косметолог)) (1д) повна загальна середня освіта, ЗНО денна 1 01 09 2018 01 07 2022 12 07 2018 26.07.2018 о 18:00 год. не пізніше 12 год. 01.08.2018 з 21.07 по 26.07.2018 не пізніше 10.08. 2018
4 Медсестринство (1в) повна загальна середня освіта, ЗНО вечірня 1 05 10 2018 01 07 2022 01 09 2018 30.09.2018 о 18:00 год. не пізніше 12 год. 03.10.2018 з 26.09 по 28.09.2018 не пізніше 04.10.2018
5 Медсестринство (сестра медична) (1в) повна загальна середня освіта, ЗНО вечірня 1 05 10 2018 01 07 2022 01 09 2018 30.09.2018 о 18:00 год. не пізніше 12 год. 03.10.2018 з 26.09 по 28.09.2018 не пізніше 04.10.2018
6 Медсестринство (сестра медична з косметичних процедур (косметолог)) (1в) повна загальна середня освіта, ЗНО вечірня 1 05 10 2018 01 07 2022 01 09 2018 30.09.2018 о 18:00 год. не пізніше 12 год. 03.10.2018 з 26.09 по 28.09.2018 не пізніше 04.10.2018
7 Медсестринство (2д) молодший спеціаліст і вище денна 2 01 09 2018 01 07 2021 12 07 2018 24 07 2018 не пізніше 12 год. 01.08.2018 з 25.07 по 31.07.2018 не пізніше 08.08. 2018
8 Медсестринство (2в, жовтень) молодший спеціаліст і вище вечірня 2 28 10 2018 01 07 2021 15 10 2018 24 10 2018 не пізніше 12 год. 26.10.2018 25 10 2018 не пізніше 27.10.2018
9 Медсестринство (2в, грудень) молодший спеціаліст і вище вечірня 2 01 01 2019 01 07 2021 17 12 2018 26 12 2018 не пізніше 12 год. 28.12.2018 27 12 2018 не пізніше 29.12.2018
10 Медсестринство (2в, лютий) молодший спеціаліст і вище вечірня 2 03 03 2019 01 07 2021 18 02 2019 27 02 2019 не пізніше 12 год. 01.03.2019 28 02 2019 не пізніше 02.03.2019
7 Медсестринство (3д) молодший спеціаліст і вище денна 3 01 09 2018 01 07 2020 12 07 2018 24 07 2018 не пізніше 12 год. 01.08.2018 з 25.07 по 31.07.2018 не пізніше 08.08. 2018
8 Медсестринство (3в, жовтень) молодший спеціаліст і вище вечірня 3 28 10 2018 01 07 2020 15 10 2018 24 10 2018 не пізніше 12 год. 26.10.2018 25 10 2018 не пізніше 27.10.2018
9 Медсестринство (3в, грудень) молодший спеціаліст і вище вечірня 3 01 01 2019 01 07 2020 17 12 2018 26 12 2018 не пізніше 12 год. 28.12.2018 27 12 2018 не пізніше 29.12.2018
10 Медсестринство (3в, лютий) молодший спеціаліст і вище вечірня 3 03 03 2019 01 07 2020 18 02 2019 27 02 2019 не пізніше 12 год. 01.03.2019 28 02 2019 не пізніше 02.03.2019

 

                  Конкурсні пропозиції на спеціальність Психологія на 2018р.     
номер п\п назва конкурсної пропозиції вступ на основі форма навчання курс початок навчання кінець навчання початок прийому заяв кінець прийому заяв рейтинговий список дата іспиту дата зарахування
1 Психологія (1д) повна загальна середня освіта, ЗНО денна 1 03 09 2018 01 07 2022 12 07 2018 26.07.2018 о 18:00 год. не пізніше 12 год. 01.08.2018 з 21.07 по 26.07.2018 не пізніше 10.08. 2018
2 Психологія (медична психологія) (1д) повна загальна середня освіта, ЗНО денна 1 03 09 2018 01 07 2022 12 07 2018 26.07.2018 о 18:00 год. не пізніше 12 год. 01.08.2018 з 21.07 по 26.07.2018 не пізніше 10.08. 2018
3 Психологія (1з, вересень) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 15 10 2018 01 07 2022 18 09 2018 27.09.2018 о 18 год. не пізніше 12 год. 01.10.2018 з 20.09 по 27. 09.2018 не пізніше 12.10. 2018
4 Психологія (медична психологія) (1з, вересень) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 15 10 2018 01 07 2022 18 09 2018 27.09.2018 о 18 год. не пізніше 12 год. 01.10.2018 з 20.09 по 27. 09.2018 не пізніше 12.10. 2018
5 Психологія (1з, жовтень) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 29 10 2018 01 07 2022 15 10 2018 24.10.2018 о 18 год. не пізніше 12 год. 26.10.2018 з 19.10 по 23.10.2018 не пізніше 27.10. 2018
6 Психологія (медична психологія) (1з, жовтень) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 29 10 2018 01 07 2022 15 10 2018 24.10.2018 о 18 год. не пізніше 12 год. 26.10.2018 з 19.10 по 23.10.2018 не пізніше 27.10. 2018
7 Психологія (1з, грудень) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 02 01 2019 01 07 2022 17 12 2018 26.12.2018 о 18 год. не пізніше 12 год. 28.12.2018 з 20.12 по 26.12.2018 не пізніше 29.12. 2018
8 Психологія (медична психологія) (1з, грудень) повна загальна середня освіта, ЗНО заочна 1 02 01 2019 01 07 2022 17 12 2018 26.12.2018 о 18 год. не пізніше 12 год. 28.12.2018 з 20.12 по 26.12.2018 не пізніше 29.12. 2018
9 Психологія (2д) молодший спеціаліст і вище денна 2 03 09 2018 01 07 2021 12 07 2018 24 07 2018 не пізніше 12 год. 01.08.2018 з 25.07 по 31.07.2018 не пізніше 08.08. 2018
10 Психологія (2з, жовтень) молодший спеціаліст і вище заочна 2 29 10 2018 01 07 2021 15 10 2018 24 10 2018 не пізніше 12 год. 26.10.2018 25 10 2018 не пізніше 27.10.2018
11 Психологія (2з, грудень) молодший спеціаліст і вище заочна 2 02 01 2019 01 07 2021 17 12 2018 26 12 2018 не пізніше 12 год. 28.12.2018 27 12 2018 не пізніше 29.12.2018
12 Психологія (2з, лютий) молодший спеціаліст і вище заочна 2 04 03 2019 01 07 2021 18 02 2019 27 02 2019 не пізніше 12 год. 01.03.2019 28 02 2019 не пізніше 02.03.2019
13 Психологія (3д) молодший спеціаліст і вище денна 3 03 09 2018 01 07 2020 12 07 2018 24 07 2018 не пізніше 12 год. 01.08.2018 з 25.07 по 31.07.2018 не пізніше 08.08. 2018
14 Психологія (3з, жовтень) молодший спеціаліст і вище заочна 3 29 10 2018 01 07 2020 15 10 2018 24 10 2018 не пізніше 12 год. 26.10.2018 25 10 2018 не пізніше 27.10.2018
15 Психологія (3з, грудень) молодший спеціаліст і вище заочна 3 02 01 2019 01 07 2020 17 12 2018 26 12 2018 не пізніше 12 год. 28.12.2018 27 12 2018 не пізніше 29.12.2018
16 Психологія (3з, лютий) молодший спеціаліст і вище заочна 3 04 03 2019 01 07 2020 18 02 2019 27 02 2019 не пізніше 12 год. 01.03.2019 28 02 2019 не пізніше 02.03.2019

 Додаток №2

 

 1. Загальні положення

Дане Положення розроблено відповідно до Наказу Міністерства освіти науки України «Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України» від 15.10.2015 р. №1085.

1.1. Апеляційна комісія ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» (далі – Апеляційна комісія) створюється для вирішення спірних питань, які виникли під час проведення вступних випробувань, і розгляду апеляцій абітурієнтів. Термін повноважень апеляційної комісії становить один рік.

1.2. Апеляційна комісія університету працює в умовах гласності відповідно до чинного законодавства України, Положення про Приймальну комісію та Правил прийому до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет».

1.3. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання вступних випробувань.

1.4. Положення про апеляційну комісію університету передбачає кількісний склад, необхідний для прийняття відповідних рішень. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою і секретарем комісії.

1.5. Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться через засоби наочної агітації до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

 

 1. Склад апеляційної комісії

2.1. Для вирішення спірних питань і розгляду апеляційних заяв абітурієнтів створюється апеляційна комісія ПВНЗ «Медико – Природничий Університет».

2.2. Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректора університету.

2.3. Кількісний склад апеляційної комісії визначається з урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до затверджених Правил прийому до ПВНЗ «Медико – Природничий Університет» у поточному році.

Склад апеляційної комісії формується із числа провідних науково-педагогічних кадрів університету, кращих вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметних комісій університету за рекомендацією управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

До складу апеляційної комісії університету входять:

 • Голова;
 • заступник Голови;
 • секретар комісії;
 • члени комісії.

2.4. Головою апеляційної комісії призначається заступник голови приймальної комісії. Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

2.5. Секретарем апеляційної комісії призначається відповідальний секретар приймальної комісії університету.

2.6. Відповідальний секретар:

 • подає на затвердження ректор університету розклад засідань апеляційної комісії;
 • приймає апеляційні заяви від абітурієнтів, які не згодні з отриманою на вступному випробуванні оцінкою;
 • здійснює безпосередню організацію роботи апеляційної комісії;
 • подає в приймальну комісію на затвердження результати роботи апеляційної комісії.

2.7. Оплата праці членів апеляційної комісії, за винятком тих, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

 

 1. Порядок подання заяв на апеляцію

3.1 Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я  ректора ПВН «Медико – Природничий університет» про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному тестуванні (далі – апеляцію).

3.2 Подана апеляція анулює результати тестування, на яке вона подається. За результатами розгляду апеляції робота оцінюється заново.

3.3 Апеляції на результати вступних тестувань повинні подаватись до приймальної комісії особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відповідного тестування.

3.4 Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.

3.5 Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному тестуванні, повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу та подати екзаменаційний лист тестування.

3.6 Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.7 Апеляції з питань вилучення з випробування не розглядаються.

3.8 Апеляції на результати університетських олімпіад для вступників не приймаються.

 1. Порядок розгляду апеляцій

4.1 Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія приватного вищого навчального закладу ПВНЗ «Медико – Природничий Унііверситет» у складі голови комісії та двох викладачів з відповідної дисципліни з числа затверджених відповідним наказом.

4.2 Апеляція розглядається тільки в присутності абітурієнта.

4.3 На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) його заступники в якості експертів. Вони мають право давати обґрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

 

Додаток №3

 

ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту,
обрахованого за 12-бальною шкалою 100-200
1 100   4 120   8 160
1,1 100   4,1 121   8,1 161
1,2 100   4,2 122   8,2 162
1,3 100   4,3 123   8,3 163
1,4 100   4,4 124   8,4 164
1,5 100   4,5 125   8,5 165
1,6 100   4,6 126   8,6 166
1,7 100   4,7 127   8,7 167
1,8 100   4,8 128   8,8 168
1,9 100   4,9 129   8,9 169
2 100   5 130   9 170
2,1 101   5,1 131   9,1 171
2,2 102   5,2 132   9,2 172
2,3 103   5,3 133   9,3 173
2,4 104   5,4 134   9,4 174
2,5 105   5,5 135   9,5 175
2,6 106   5,6 136   9,6 176
2,7 107   5,7 137   9,7 177
2,8 108   5,8 138   9,8 178
2,9 109   5,9 139   9,9 179
3 110   6 140   10 180
3,1 111   6,1 141   10,1 181
3,2 112   6,2 142   10,2 182
3,3 113   6,3 143   10,3 183
3,4 114   6,4 144   10,4 184
3,5 115   6,5 145   10,5 185
3,6 116   6,6 146   10,6 186
3,7 117   6,7 147   10,7 187
3,8 118   6,8 148   10,8 188
3,9 119   6,9 149   10,9 189
      7 150   11 190
      7,1 151   11,1 191
      7,2 152   11,2 192
      7,3 153   11,3 193
      7,4 154   11,4 194
      7,5 155   11,5 195
      7,6 156   11,6 196
      7,7 157   11,7 197
      7,8 158   11,8 198
      7,9 159   11,9 199
            12 200

  • 54018, м. Миколаїв
   проспект Богоявленський, 43-А

 info@vnz-mpu.com.ua

 • Приймальна комісія:
 • +38 096 305 05 96
 • +38 095 760 90 44
 • +38 093 461 87 62
 • +38 050 830 39 62 
 • Ректорат університету:
 • +38 093 549 33 15